ตั้ง กรรมการ มส.ชุดใหม่ “สมเด็จธงชัย” ติดมาด้วย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ชุดใหม่ 20 รูป ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ที่ ให้เป็นพระราชอำนาจในการที่จะทรงพิจารณาแต่งตั้ง จากเดิมให้สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มส.ไม่เกิน 20 รูป ชุดนี้มี “สมเด็จธงชัย” ได้รับการแต่งตั้งด้วย ส่วน “สมเด็จช่วง”-“สมเด็จประยุทธ์” หลุดโผ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม 4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม 7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ 8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ 9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส 10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์

11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา 12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม 13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ 14.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม 16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข 18.พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม 19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สฺญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร 20.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลคม2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรรมการ มส.ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ “สมเด็จธงชัย” พระดังจากวัดไตรมิตรฯ พระพรหมเสนาบดี พระวิสุทธาธิบดี พระพรหมมุนี พระธรรมไตรโลกาจารย์ พระธรรมปริยัติโมลี พระธรรมปาโมกข์ พระธรรมกิตติเมธี และพระธรรมรัตนดิลก

ส่วนกรรมการ มส.ชุดเดิม ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. สมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือท่านป.อ.ปยุตฺโต วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การแต่งตั้งกรรมการ มส.ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ประกาศใช้ ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดการแต่งตั้งกรรมการ มส.ขึ้นใหม่ จากเดิมที่สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปจะได้เป็นกรรมการ มส.โดยตำแหน่ง และให้สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มส.ไม่เกิน 20 รูป ทำให้ กก.มส.ชุดเดิม มีผสมทั้ง กก.มส.โดยตำแหน่ง

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1682290

แสดงความคิดเห็น