คนอีสานให้รัฐบาลดีขึ้นแต่ยังตก เชื่อมั่นเศรษฐกิจแย่ 9 ไตรมาส “ชิม ช้อป ใช้” ไม่คุ้มงบประมาณ

 อีสานโพล เผยผลสำรวจไตรมาส 3/2562 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานอยู่ที่ 80.1 สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังต่ำกว่า 100 ถือว่ายังแย่ ต่อเนื่อง ไตรมาส คะแนนรัฐบาลชุดใหม่ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต่ำกว่าครึ่ง “ชิม ช้อป ใช้” กระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่คุ้มงบประมาณ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562)อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2562” ผลสำรวจพบว่า ไตรมาส 3/2562 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานอยู่ที่ 80.1 ยังต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง 9 ไตรมาส และคาดว่าไตรมาส 4/2562 ดัชนียังคงต่ำกว่าร้อย เป็นไตรมาสที่ 10 ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานที่ยังซบเซาแต่เริ่มมีสัญญาณบวกเล็กน้อย แม้โครงการ“ชิม ช้อป ใช้” จะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บ้าง แต่คนอีสานเกินครึ่ง ไม่คิดว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ เนื่องจากเม็ดเงินไม่ค่อยหมุนไปถึงพื้นที่ชนบทและภาคเกษตร และคะแนนการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจและภาพรวม แม้จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2562 บ้าง แต่ยังคงต่ำกว่าครึ่ง

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2562 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม  2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,110 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงินครัวเรือน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งมีค่าระหว่าง  0 – 200 ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว/เท่าๆเดิม และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น โดยมรายละเอียดดังนี้

  • 1) ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส 3/2562 เท่ากับ 6 หมายความว่า เศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส 3/2562 จะแย่กว่าไตรมาสที่แล้ว
  • 2) ดัชนีรายได้ครัวเรือนไตรมาส 3/2562 เท่ากับ 76 หมายความว่า รายได้ครัวเรือนไตรมาส 3/2562 จะแย่กว่าไตรมาสที่แล้ว
  • 3) ดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส 3/2562 เท่ากับ 78.6 หมายความว่า สภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส 3/2562 จะแย่กว่าไตรมาสที่แล้ว
  • 4) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนไตรมาส 3/2562 เท่ากับ 88.3 หมายความว่า การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนไตรมาส 3/2562 จะแย่กว่าไตรมาสที่แล้ว
  • 5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2562 เท่ากับ 80.1 หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2562 จะแย่กว่าไตรมาสที่แล้ว
  • 6) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานคาดการณ์ไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 84.2หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสาน 4/2562 จะแย่กว่าไตรมาส 3/2562

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 37.7 เต็ม 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการสำรวจในไตรมาสที่แล้วที่ได้คะแนน 36.5 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในได้คะแนน 36.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการสำรวจในไตรมาสที่แล้วที่ได้คะแนน 35.7

และสุดท้ายเมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึง โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 54.5 เห็นว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่า รองลงมาร้อยละ 42.1 เห็นว่าคุ้มค่า และร้อยละ 3.4 แสดงความเห็นอื่นๆ

โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่

 

แสดงความคิดเห็น