สถาปัตย์ฯมข.ทำ SWOT ทบทวนภารกิจปิดจุด-เสริมจุดแข็ง ก่อนระบุคุณสมบัติสรรหาคณบดีคนที่ 9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ทบทวนภารกิจและจุดอ่อน จุดแข็ง ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานคณะทำงาน  กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประมาณ  80 คน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
เนื่องด้วยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นวันสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งคณบดี สมัยที่ 8 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในกระบวนการสรรหาคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 กำหนดให้คณะกรรมการประจำคณะ ทบทวนภารกิจ และจุดอ่อน จุดแข็งของคณะ เพื่อกำหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม และคุณลักษณะตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของคณะ ก่อนผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีจะครบวาระอย่างน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี ได้รับทราบข้อมูลตามกระบวนการที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีการจัดกิจกรรมทบทวนภารกิจ และจุดอ่อน จุดแข็ง ขึ้น เพื่อสะท้อนสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และโอกาส ในการพัฒนาคณะในช่วงผู้จะดำรงตำแหน่งสมัยที่ 9 พ.ศ.2563–2567 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอกคณะ และให้เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562-2566
โดยภายในกิจกรรมในช่วงเช้า ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมบรรยายเรื่อง “ทิศทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและความคาดหวังของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562-2566” ต่อจากนั้นเป็นการสะท้อนปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและความคาดหวังในการบริหารคณะในอนาคต โดย คณบดีคนปัจจุบันและอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ท่าน โดยมี รศ.ธิติ เฮงรัศมี , รศ.วีรวรรณ ศีติสาร , ผศ.ดร. ทรงยศ  วีระทวีมาศ และ ผศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์
ช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 5 กลุ่ม โดยเป็นสายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อเสนอจุดแข็งจุดอ่อน รวมถึงปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็นโอกาสในการพัฒนาหรือเป็นอุปสรรค์ต่อการดำเนินงาน หลังจากนั้นประธานโครงการได้สรุปผลการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ด้วยความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วน คาดหวังว่าจะสามารถนำพาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งสู่วิสัยทัศน์คณะ คือ ออกแบบ สร้างสรรค์ นวัตกรรม ภายใต้ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี ท้องถิ่น แห่งลุ่มน้ำโขงและอาเซียนต่อไป

แสดงความคิดเห็น