CASCAP เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการปั้น “บ้านแฮดโมเดล” ปราบพยาธิใบไม้ตับลดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โดย โครงการประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the trainer : mister and miss ov cca จาก อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น มุ่งสร้างผู้นำในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

กิจกรรมฝึกอบรมได้รับเกียรติจากรศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม โดยได้กล่าวว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตพี่น้องชาวอีสานไปกว่าปีละ 20,000 คน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ เช่น การทำให้ปลาปลอดพยาธิและอาหารปลอดภัย การจัดการระบบสุขาภิบาล การสร้างความตระหนักในเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องบูรณาการทุกเรื่องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยได้”

กิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้นำชุมชน เทศบาล ครูอาจารย์ บุคลากรโรงพยาบาล อสม. และภาคประชาสังคม จากทั้ง 4 ตำบล ของอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมกลุ่ม หัวข้อ การเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้าอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับและการตัดวงจร โดย ดร.กุลธิดา โกพลรัตน์ จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ
“การสร้างวัคซีนในเยาวชนด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน” โดย ผศ.ธีระชัย เนตรถนอมศักดิ์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็น เป็นการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ พลังสู่การเปลี่ยนแปลง (Influencer) โดย คุณไตรภพ ผลค้า

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น ที่เราเรียกกันว่า “บ้านแฮดโมเดล”นี้ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่ทางสถาบันวิจัยฯ ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น