ขอนแก่นอัมพฤกษ์-อัมพาตสูง ป่วยวันละ 16 คนเสี่ยงเสียชีวิต

มข.ร่วมกับกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดรณรงค์ วันอัมพาตโลก ประจำปี 2562 (World Stroke Day 2019) จ.ขอนแก่น มีผู้ป่วยวันละ 16 คนและเสี่ยงเสียชีวิต ภาพรวมประเทศไทย พบทุก นาที มีคนเป็นอัมพาต คน

 

ที่โถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องในวันอัมพาตโลก ประจำปี 2562 (World Stroke Day 2019) จัดโดย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน พร้อมด้วย อ. ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในนามของคณะผู้จัดโครงการ กล่าวรายงานในพิธีเปิดว่า ตามที่องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี “เป็นวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)” เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกมีจานวนถึง 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.5

สำหรับในประเทศไทย จากรายงานสถิติสาธารณสุขรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 – 2559 ) พบว่าอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยพบอัตราตาย 29.1- 48.7 ต่อประชากร 100,000 คน และอัตราผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 330.60- 425.24 ต่อประชากร 100,000 คนเฉพาะที่ จ.ขอนแก่น ที่พบว่าวันนี้มีผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวอยู่ที่วันละ 16 คน ขณะที่ภาพรวมของประเทศไทย ยังพบว่า ทุก 4 นาที มีคนไทยเป็นอัมพาต 1 คน ดังนั้น การรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคสามารถปฏิบัติตัวป้องกันปัจจัยเสี่ยง จะสามารถป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 50,000 ราย ปลอดจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 100,000 บาท/คน/ปี

 สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรค ตามประเด็นการรณรงค์ในปีนี้ คือ “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ ” โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษา นิทรรศการให้ความรู้ การออกบูทอาหารรักษ์สมอง การเปิดตัวคลิปรณรงค์ วันอัมพาตโลก “สุขสันต์วัน (ไม่) เกิดอัมพาต และการ “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ ” โดย รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า คุณฐิติญาณ จันทนภูผา และ คุณจันทรา หล้าโพนทัน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ป่วยและผู้ที่เคยดูแลรักษาผู้ป่วย

 บรรยากาศของการจัดกิจกรรมในวันนี้มีบุคลากร ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนให้ความสนใจมาร่วมงานและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่กันตั้งแต่เวลา 9.00 น.อย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสนใจในการเข้าชมนิทรรศการและการฟังเสวนาให้ความรู้เป็นจำนวนมาก ในตอนท้ายของงานยังมีการสาธิตการดูแลผู้ป่วยในเหตุการณ์จำลอง

 ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเปิดงานกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จากที่ทราบว่า ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ดังนั้น การรณรงค์ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้ ทันกับยุคสมัย เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรค ที่สำคัญ คือ สามารถเข้าถึงการบริการได้เร็วและทันเวลาจึงเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตื่นตัวและตระหนัก และมีแรงกระตุ้นในการส่งเสริมและดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น นำสู่การมีภาวะสุขภาพดี รอดและปลอดจากโรคอัมพาตได้

แสดงความคิดเห็น