มท.2 ปั้น “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เพิ่มด่านชุมชน สกัดเมา-ขับเร็ว ลดอุบัติเหตุปีละกว่า 2 หมื่นคน

มท.  2 รุก “การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” พัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ. อปท. ) เพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทุกภูมิภาค พร้อมเพิ่ม ด่านชุมชน สกัดเมาแล้วขับ และขับรถเร็ว ลดเสียชีวิตปีละกว่า 2 หมื่นคน

“กรุงเทพธุรกิจ”รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ประเด็นสำคัญ นายนิพนธ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประขาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก แต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า 22,000 คน รวมยอดสะสม 15 ปี สูญเสียมากถึง 400,000 คน

ด้วยเหตุนี้ จึงมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในระยะแรกคือ “การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ. อปท.)ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย ลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทุกภูมิภาคพร้อมเพิ่ม ด่านชุมชน สกัดเมาแล้วขับ และขับรถเร็ว

อ่านต่อhttps://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852109

แสดงความคิดเห็น