สองมหาวิทยาลัยอีสานสร้างชื่อ “มข.-มทส.” ติดดีที่สุดในโลก คว้าอันดับ 7 และ 9 ของไทย

สุดยอดมหาวิทยาลัยของอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. และ เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด โดยเป็นอันดับ 7 และอันดับ ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากการจัดอันดับ U.S. News & World Report 2020 Best Global Universities Rankings ซึ่งเป็นการสำรวจความมีชื่อเสียงและผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 1,500 อันดับ จาก 81 ประเทศทั่วโลก

จากการประกาศผลการจัดอันดับของ U.S. News & World Report ซึ่งได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด” หรือ “U.S. News & World Report 2020 Best Global Universities Rankings” 1,500 อันดับ จาก 81 ประเทศ โดยเน้นที่ผลงานการวิจัยและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ ได้แก่ Harvard University ส่วนในภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ ได้แก่ National University of Singapore

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับครั้งนี้ มีทั้งสิ้น มหาวิทยาลัย โดย มทส. อยู่ในอันดับที่ 1,249 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 358 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย และอันดับที่ ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ในการจัดอันดับระดับสาขาวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ของ มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 545 ของโลก เป็นอันดับที่ ของประเทศไทย รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกของประเทศไทยเรียงตามคะแนนรวม ได้ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 522 (48.2 คะแนน)

มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 522 (48.2 คะแนน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 893 (36.4 คะแนน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 1,006 (32.6 คะแนน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 1,044 (31.6 คะแนน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 1,053 (31.4 คะแนน)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 1,059 (31.3 คะแนน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 1,218 (26.5 คะแนน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 1,249 (25.6 คะแนน)

ในการจัดอันดับครั้งนี้ U.S. News & World Report ใช้ข้อมูลด้านการวิจัยจากฐานข้อมูล Web of Science และเป็นข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 2013 – 2017 สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัดและมีน้ำหนักคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ Global research reputation (12.5%) Regional research reputation (12.5%) Publications (10.0%) Books (2.5%) Conferences (2.5%) Normalized citation impact (10%) Total citations (7.5%) Number of publications that are among the 10% most cited (12.5%) Percentage of publications that are among the 10% most cited (10%) International collaboration (5%) Percentage of total publications with international collaboration (5%) Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field (5%) และ Percentage of total publications that are among the top 1% of most highly cited papers (5%)

ที่มา https://www.timeshighereducation.com 

แสดงความคิดเห็น