รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ “เทศบาลบ้านศรีฐาน”เยี่ยม คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1

ประกาศผลการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จ.ขอนแก่น คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs โดยใช้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) เป็นแนวทางการดําเนินงานพร้อมทั้งสอดแทรกองค์ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทางให้แก่ผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ (303) ชั้น อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการประชุมคณะกรรมการสัดสินโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ระดับประเทศเพื่อรับรองผล การตัดสินโรงเรียนปลอดขยะ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การตัดสินมีดังนี้

ประกาศผลการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562
กลุ่ม A โรงเรียนขยายโอกาส
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จ.ขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ชมเชยโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสันป่าไร่ จังหวัดตาก

กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา:FB โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

แสดงความคิดเห็น