ปตท.ดูงาน “KKU Maker Space” มข.โชว์แหล่งความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

มข.เปิดพื้นที KKU Maker Space ต้อนรับ ปตท.ดูงาน ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรม เผยหลายนวัตกรรม ถูกนำไปใช้กับขอนแก่นสมาร์ทซิตี้(Smart City)แล้ว

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลาการจาก ปตท.โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi@Wangchan Valley) เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายการให้บริการพื้นที่ KKU Maker Space  แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์

 รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงที่มาและการดำเนินงานของพื้นที่แห่งนี้ว่า KKU Maker space แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ เป็นการร่วมมือระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Co-Innovating space) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

หนึ่งในนักวิจัยในความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  กล่าวว่า จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นั้น ทางผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรังการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดขอนแก่นได้เริ่มนำนวัตกรรมต่างๆ ไปใช้แล้ว ได้แก่

  – E-Waste Smart Bin รักษ์โลกด้วยการจำแนกและจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ NB-IoT

  – Water Situation แจ้งเตือนจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำขังทั่วเมืองขอนแก่น

  – CCTV ดูข้อมูลความเคลื่อนไหวผ่านกล้อง CCTV ที่มีอยู่ทั่วเมืองขอนแก่น

  – Emergency แจ้งเหตุฉุกเฉินรวดเร็วฉับไวเพียงปลายนิ้ว อุบัติเหตุ ไฟไหม้ แจ้งตำรวจ เรียกรถฉุกเฉิน

  – Smart Environment แจ้งเตือนระดับฝุ่นละอองขนสดเล็ก PM 2.5 และมลพิษทางอากาศได้อย่างทันท่วงทีด้วยพลังงานสะอาด

  – Smart Parking จุดจอดรถอัจฉริยะบอกสถานะว่างพร้อมจอดได้ทุกเมื่อ

  – Smart Citizen ดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตประจำวันด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics)

  – Complaint ร้องเรียนร้องทุกข์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

  – Smart Trash ถังขยะอัจฉริยะบอกสถานะความจุ หรือแม้กระทั่งกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์

แสดงความคิดเห็น