ชู “Young Smart Farmer” ตัวอย่างเกษตรแบบยั่งยืน ยึดทฤษฎีใหม่เป็นผลสำเร็จ

รมว.เกษตรและสหกรณ์  ทึ่ง Young Smart Farmer ปี 59 จากการลงพื้นที่ดูงานที่ จ.ขอนแก่น หวังให้เป็นต้นแบบในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 ต.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2559 จ.ขอนแก่น (นายปรีชา หงอกสิมมา) และพบปะคณะกรรมการ Young Smart Farmer (YSF) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการเกษตรที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตร ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าว มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเรียนรู้เรื่องการพึ่งพาตนเอง อีกทั้งมีการร่วมทำกิจกรรมธนาคารต้นไม้ สามารถสร้างรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นเครื่องสำอาง มีมูลค่าเฉลี่ย 1,000,000 บาท/ปี และมีผู้สนใจมาศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ถึงประมาณ 1,500 คน/ปี

สำหรับกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการทำการเกษตรบนพื้นฐานวิชาการ เรียนรู้และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งมีแนวคิดในการเชื่อมโยงเครือข่ายและการขยายผลสู่ชุมชน ด้วยการจัดเครือข่าย “ธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่” จนเป็นชุมชนแรกของประเทศที่ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และร่วมกับชุมชนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และกลุ่มโฮมเสตย์ “ตนอยู่ได้ ชุมชนของตนก็ต้องอยู่ได้แบบยั่งยืน” การพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรและผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ และการปรับพื้นที่เพื่อการรับและกักเก็บน้ำ ทำให้มีน้ำทำการเกษตรตลอดปี การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวหอมมะลิ สมุนไพร มาเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง อาทิ เซรั่มข้าวหอมมะลิ แชมพูและครีมนวดผมอัญชัญ ลิปสติก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ ปัจจัยการผลิต การฝึกอบรม และการตลาด ฯลฯ เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนการดำเนินงานในอนาคต คือ 1) ขยายผลการพัฒนาไปสู่ชุมชนบ้านเกิด และชุมชนอื่นๆ ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น และชุมชนที่มีความสนใจ 2) พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบ้านเกิด โดยเน้นพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) มุ่งหวังให้สมาชิกของชุมชนและสังคมเกิดความสุขทั้งกายและใจ

“เชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่มาปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย เราจะต้องเป็นครัวโลกให้ได้ เพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยากให้ช่วยกันพลิกอาชีพการทำการเกษตรให้เป็นอาชีพหนึ่งที่นำพาประเทศก้าวหน้า ต้องเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลผลิตให้ทันตามความต้องการของตลาด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆ มาช่วยกันพัฒนาและขยายผล ให้มีการอบรม ส่งเสริม เพิ่มความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นายปรีชา หงอกสิมมา เป็น Young Smart Farmer ที่มีต้นทุนความรู้ จบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังเรียนจบเริ่มทำงานในโครงการส่วนพระองค์มูลนิธิชัยพัฒนา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้เกษตรกรและผู้สนใจแนวพระราชดำริ ก่อนจะลาออกแล้วหันมายึดอาชีพเกษตรกรโดยนำความรู้พื้นฐานด้านเกษตรที่เรียนมา บวกกับความชอบเรื่องระบบนิเวศน์ป่าและธรรมชาติมานำมาวางแผนในการทำแปลง โดยเน้นเรื่องป่าไม้ควบคู่กับการทำเกษตร และยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่แปลงของตนเอง เคยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่กับกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่น ๆ และได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศอิตาลี เมื่อปี 2561

“การทำการเกษตรในพื้นที่ของเกษตรกรรุ่นใหม่คนนี้ ได้มีการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรเป็นส่วนๆ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ 14 ไร่ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ธนาคารต้นไม้ พื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี การแปรรูปสมุนไพรและพื้นที่ที่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แล้วนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชผักอินทรีย์ สมุนไพรอินทรีย์และเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ “WANAPHAN” วนพรรณ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว ยังเป็นเจ้าของ “วนพรรณการ์เด้น” แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้ทั้งประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทุกระดับอีกด้วย” นายชาตรี กล่าว.

แสดงความคิดเห็น