อาชีวะอุดรฯร่วมมือ ITG ติวเข้มนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล เขียนแอพลิเคชันบนมือถือ

อาชีวะอุดรฯ ร่วมกับ บริษัท ITG กรุ๊ป จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษา พัฒนาทักษะสู่ยุคดิจิทัล การเขียนโปรแกรมแอพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ หลังก่อนหน้านี้ ร่วมมือกัน รับนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการ E-Passport และเฟส 2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

“ผู้สื่อข่าวอุดรออนไลน์รายงานว่า” วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) “พัฒนาสู่อนาคต เสริมเพิ่มความรู้ ก้าวสู่ยุค Digital” ร่วมจัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมแอพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดเผยว่า “การจัดอบรมโครงการฯนี้ เพื่อต้องการให้นักศึกษา ได้รับความรู้ ในการเขียนโปรแกรมแอพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา ในการเขียนโปรแกรมแอพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ และให้นักศึกษา มีความตระหนักด้านเทคโนโลยีในการใช้งานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสาร อันจะเป็นการยกระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรครูผู้สอน

ตลอดจนนักศึกษา นำไปสู่การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่อาชีวศึกษายุค 4.0 ทำให้การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาให้ทันเทคโนโลยีปัจจุบัน ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ การรู้จักแก้ปัญหา มีทักษะการทำงานร่วมกัน ตามความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่นและสากลอีก ทั้งยังเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0″

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท Information Technology Group (ITG) ในวันจันทร์ที่ กันยายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ITG จ.นนทบุรี

(เฟสที่ 1) ซึ่งทางบริษัทได้จัดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์ในนามโครงการ E-Passport

(เฟส 2) วิทยาลัยฯ และบริษัท ITG ร่วมมือกันเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ E-Passport เพื่อรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.1) เข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระบบทวิภาคี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และยังได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในโครงการ E-Passport การจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท ITG ได้อีกทางหนึ่ง

โดยการอบรมครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเขียนแอพพลิเคชันสำหรับใช้ในมือถือ พร้อมจัดกิจกรรม Workshop ให้แก่นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมกว่า 400 คน

อ่านต่อ>>https://www.facebook.com/KhaoUdonOnline/?epa=SEARCH_BOX

แสดงความคิดเห็น