เตรียมพัฒนา “เมืองเพีย” อุตสาหกรรม-วัฒนธรรม ชุมชนต้นแบบอยู่ร่วมกัน

หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือความต้องการของตำบลเมืองเพีย ขณะเข้าสู่ตำบลอุตสาหกรรม ระบุอยากให้ มข.เป็นพี่เลี้ยงโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมต่อยอดเมืองโบราณทราวดี ประเพณีข้าวพันก้อน และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้า OTOP

 

 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริการ นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ประชุมร่วมกับ นายวีระพงษ์ เทศน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อหาความต้องการการพัฒนา เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนา

นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริการ ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการหาความต้องการในครั้งนี้ว่า “เนื่องจากสำนักบริการวิชาการ มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ และเพื่อทราบความต้องการการพัฒนาของ อบต.เมืองเพีย เพื่อจะได้สานงานเดิมที่ดำเนินงานไปแล้วในปี 2562 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และเพื่อทราบความต้องการที่จะพัฒนาในปี 2563 สำนักบริการวิชาการ จะได้นำไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน”

          นายวีระพงษ์ เทศน้อย นายก อบต.เมืองเพีย กล่าวว่า “ตำบลเมืองเพียเป็นตำบลอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ มีปั๊มน้ำมันที่เดินท่อมาจากสระบุรี มีโรงงานน้ำตาลจะมาตั้งในพื้นที่และผ่านการประชาพิจารณ์ไปแล้ว รอบแรก ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะลูกหลานจะได้ทำงานใกล้บ้าน ครอบครัวจะมีความอบอุ่น จึงมีความต้องการให้ มข. ช่วยเตรียมชุมชนเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ส่วนโครงการเร่งด่วนที่ต้องการอยากให้ มข.ช่วยเป็นพี่เลี้ยง คือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนในด้านสังคมวัฒนธรรม ตำบลเมืองเพียเป็นเมืองโบราณสมัยทราวดี มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณที่ขุดค้นภายในตำบลเมืองเพีย และตำบลเมืองเพียมีประเพณีแห่ข้าวพันก้อน จึงอยากให้มีการส่งเสริม

“นอกจากนี้ อบต.เมืองเพีย มีสินค้า OTOP ที่สำคัญ คือ ผ้าไหม และผ้ามัดหมี่  ส่วนใหญ่จะขายส่ง ให้กับตลาดผ้าที่สำคัญ ๆ ในอีสาน เช่น ตลาดผ้าบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น แต่จะขายส่งในราคาถูก จึงอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญจาก มข. มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตำบลเมืองเพีย”

แสดงความคิดเห็น