ปธ.สหกรณ์ครูขอนแก่นยัน สั่งตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงแล้ว “30 พ.ย.” รู้ผลเงินหาย 400 ล.

เงินหาย 400 ล้านบาท “30 พฤศจิกายน” รู้ผล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ยืนยัน สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พร้อมเรียกประชุมใหญ่ตามสมาชิกเรียกร้อง   

 นายอนุศาสตร์ สอนพงษ์ศิลป์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด เปิดเผยว่า หลังจากเข้ามารับตำแหน่งประธานแทนที่ว่างลงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ก็ได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาชิกแล้ว ซึ่งตนได้สั่งให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมามีเงินในบัญชีหายไป 400 ล้านบาทจริงหรือไม่ โดยที่ประชุมของคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมติให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เมื่อตรวจสอบแล้วจึงจะแจ้งผลให้สมาชิกทราบต่อไป ส่วนที่สมาชิกเรียกร้องให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ขณะนี้ทางคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ก็จะได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดต่อไป

ทั้งนี้เนื่องมาจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มีข้อสงสัยในการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของสหกรณ์ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่ามีเงินหายไปจากบัญชีของสหกรณ์ประมาณ 400 ล้านบาท และบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด นำโดย นายวิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ได้นำหนังสือลงลายมือชื่อ เสนอต่อประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อติดตามให้เกิดความโปร่งใสและติดตามเงินที่สูญหายไปถึง 400 ล้านบาท จนเป็นข่าวอยู่ในเวลานี้

แสดงความคิดเห็น