1ม.ค.63 ดีเดย์ งดใช้ถุงพลาสติก ขานรับมติ ครม.

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขานรับมติครม. ตามโครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ขับเคลื่อน 5 จังหวัดลุ่มน้ำชีตอนบน ระดมทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางงดใช้ถุงพลาสติก เริ่ม 1 ม.ค. 63

      นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กล่าวว่า สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เห็นขอบตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ดําเนินโครงการทําความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมการ บูรณาการการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ ถุงพลาสติกหูหิวและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าและร้านสะดวก ซื้อทั่วประเทศ

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ กําหนดไว้ 2 เป้าหมาย คือ (1) ลด เลิกใช้พลาสติก และใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (2) การนําขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 900 ภายในปี 2570

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ทําดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ต่อเนื่อง โดย เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้เปิดตัวโครงการ “Everyday Say No to Plastic bags” ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ 43 แห่งทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติก หูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งให้กับลูกค้า

      สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ “ทําดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดลุ่มน้ำชีตอนบน (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองบัวลําภู ในการกําหนดทิศทาง รวมกันขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก

ภายใต้โครงการ “ทําดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ในระดับจังหวัด และการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “Everyday Say No to Plastic bags” ตลอดจน แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการลดใช้ถุงพลาสติก รวมถึง การประเมินการรับรู้ข่าวสาร และพฤติกรรมในการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิว

แสดงความคิดเห็น