ทน.ขอนแก่น ถอดบทเรียนรับสังคมสูงอายุ พิจารณางบเพิ่มอุปกรณ์แพทย์

ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)” โดยมี นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ, แพทย์หญิงมรกต เตรียมเวชวุฒิไกร หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น , ดร.รติอร พรกุนา หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพ.ขอนแก่น , นายวิรัช เหลาสะอาด ประธานชมรม อสม. เทศบาลนครขอนแก่น, นางสาวอุรา ปราบมนตรี ผู้แทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2562, การรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน, การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิ์, การแจ้งระเบียบแนวทางประจำปีงบประมาณ 2563 และการพิจารณางบประมาณค่าชดเชยบริการ Care giver และ Care Manager ตลอดจนการพิจารณางบประมาณอุปกรณ์การแพทย์ ในการจัดบริการผู้สูงอายุพึ่งพิงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ 1 เทศบาลนครขอนแก่น, ศูนย์ 3 โนนชัย, ศูนย์ 5 หนองใหญ่, ศูนย์มิตรภาพ, ศูนย์ประชาสโมสร, ศูนย์ชาตะผดุง ศูนย์หนองแวง และ ศูนย์สามเหลี่ยม โดยทั้ง 8 ศูนย์นี้จะมีหน้าที่ในการช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้ได้รับบริการ

แสดงความคิดเห็น