ศาสนาคริสต์ในอินโดนีเซีย

พวกเราส่วนใหญ่คงทราบดีว่า อินโดนีเซียคือประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่หลายคนรวมทั้งตัวผมเอง ไม่ทราบว่าอินโดนีเซียมีชาวคริสต์คิดเป็นเปอเซ็นต์กว่าประเทศไทย คือประมาณ 10 % หรือ 24 ล้านคนโดย 7% เป็นโปรเทสแตนท์ และ 3 % เป็นคาทอลิก และจัดเป็นประเทศที่มีชาวคริสต์มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากฟิลิปปินส์ พื้นที่ที่มีชาวคริสต์มากเป็นอันดับสอง คือสุมาตราเหนือ (4.03 ล้านคน ที่ผมได้เล่าเรื่องเที่ยวเมืองรอง ของอินโดนีเซีย เมื่อฉบับที่แล้ว ในระหว่างการเดินทาง จะพบโบสถ์คริสต์เป็นระยะๆ บางพื้นที่โบสถ์คริสต์กับมัสยิด ก็อยู่ใกล้ๆ กัน เมื่อเดินทางผ่านในวันอาทิตย์ ก็จะเห็นคริสตศาสนิกชน แต่ตัวด้วยผ้าพื้นเมืองสวยงาม เดินไป หรือกำลังกลับจากการไปโบสถ์ สิ่งที่น่าสนใจคือ เราจะไม่ค่อยได้ยินข่าวการกระทบกระทั่งของประชาชน ต่างศาสนาออกมาจากประเทศอินโดนีเซียนอกจากในบางพื้นที่ เช่นเกาะมาลูกู ที่มีความขัดแย้ง หรือมีกลุ่มคิดแบ่งแยกดินแดน แต่ก็มีรายงานจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน เช่น Human Rights Watch ว่าทางการอินโดนีเซียพยายามสนับสนุนให้คนมุสลิม ย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเขตที่มีชาวคริสต์อยู่มาก และมีรายงานว่าสำนักข่าวต่างๆ ถูกกีดกัน หรือห้ามไม่ให้รายงานเรื่องดังกล่าว

สิทธิในการนับถึอศาสนาถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซีย โดยมี 6 ศาสนา ที่ได้รับการรับรองคือ อิสลาม คริสต์โปรเตสแตนต์ คาทอลิกฮินดู พุทธ และขงจื้อ สำหรับใครที่สนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการศาสนา หรือชุมชนต่างศาสนา น่าไปแถวสุมาตราเหนือนะครับ

โดย: รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

แสดงความคิดเห็น