ขอนแก่นเตรียมนำเทคโนโลยี แก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วนแบบอัจฉริยะ ช่วงถนนมะลิวัลย์–แยกร.8  รับหน้าฝนปี 2563

16 หน่วยงานขอนแก่น ร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วน แบบอัจฉริยะในเมืองขอนแก่น นำเทคโนโลยีด้วยแก้ไข ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0”สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วงถนนมลิวัลย์หน้ามข.-แยกร.8รับหน้าฝนปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมกับ 16 หน่วยงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วน แบบอัจฉริยะในเมืองขอนแก่น นำเอาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหา ภายใต้แนวคิด “Thailand 4.0” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนำร่องบริเวณพื้นที่ถนนมะลิวัลย์ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงแยกค่ายทหารราบที่ 8 โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และมี ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับการประชุมการจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วนแบบอัจฉริยะในเมืองขอนแก่น เป็นการร่วมมือของ 16 หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานชลประทานขอนแก่น, แขวงทางหลวงที่ 1 ขอนแก่น, แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น, อำเภอเมืองขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, เทศบาลเมืองศิลา, เทศบาลตำบลบ้านเป็ด,เทศบาลตำบลเมืองเก่า, เทศบาลตำบลพระลับ, เทศบาลตำบลสำราญ, และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันวางแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัยเร่งด่วนแบบอัจฉริยะ

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอโครงการ “การจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วนแบบอัจฉริยะในเมืองขอนแก่น” โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและจำเป็นมาใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและคาดว่าจะมีการลงนามความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าได้ผลสำเร็จผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนชาวขอนแก่น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียงมักจะประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณถนนบ้านกอก หน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนมะลิวัลย์ บริเวณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด บริเวณทางไปกรมทหารราบที่ 8 และพื้นที่รอบบึงหนองโคตร ซึ่งจากสภาพปัญหาเกิดขึ้น ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้การเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ทำให้มีสิ่งก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ตลอดจนระบบระบายน้ำที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำจำนวนมากได้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก ประกอบกับช่วงท้ายของจุดบรรจบของลำน้ำพองและลำน้ำชีมีลักษณะเป็นคอขวดและส่งผลให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ล่าช้า จึงนำไปสู่การเกิดปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง

 

แสดงความคิดเห็น