กฎหมายห้ามทวงหนี้เกินวันละครั้ง ฝ่าฝืนคำคุก1ปีปรับไม่เกิน1แสนบาท

กฎหมายห้ามทวงหนี้เกินวันละครั้ง บังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 62ฝ่าฝืนคำคุก1ปีปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

จากที่”เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา“เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงหนี้ อาศัยความในมาตรา 9(3) และมาตรา 16(1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ โดยผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลที่เป็นลูกหนี้ได้ระบุไว้ว่า เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

โดยประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 ทำให้วันที่ 21 พ.ย.62 คือวันแรกของการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้

ทั้งนี้ หนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 คือ หนี้สินเชื่อ, หนี้การพนัน, ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย, และหนี้จากการค้า และข้อห้ามทวงหนี้ เช่น ห้ามทวงกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้, ห้ามระบุเรื่องทวงถามหนี้บนซองจดหมายและเอกสารที่ส่งถึงลูกหนี้, ห้ามข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรง, ห้ามใช้วาจาดูหมิ่นลูกหนี้, ห้ามทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของศาล หรือเจ้าหน้าที่รัฐ, ห้ามทำให้เข้าใจผิดว่าจะถูกดำเนินคดี หรืออายัดเงินเดือน

อ่านต่อ >>เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

แสดงความคิดเห็น