มหาสารคามปิ๊ง!ไอเดีย ปั้นชาวนาไร้ฝุ่นควันพิษ PM 2.5 รณรงค์ทำเกษตรปลอดการเผา

มหาสารคามไอเดียสร้างสรรค์ รณรงค์เกี่ยวข้าวปลอดการเผา แก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เพิ่มมูลค่าฟางข้าวเป็นรายได้เสริม ไถกลบตอซังเพิ่มความอุดม


น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นแบบอย่างความคิดสร้างสรรค์ที่น่าอาเป็นแบบอย่างของประเทศไทย เพราะนี่คือ การคิดแก้ปัญหาไปพร้อมกับเพิ่มมูลค่าที่แยบยลที่สุดในยุคนี้ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62  ที่แปลงสาธิตกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีงานรณรงค์เกี่ยวข้าวปลอดการเผา โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดยมีนาย เกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอำเภอนาดูน หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน


นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานรณรงค์เกี่ยวข้าวปลอดการเผา ณ แปลงสาริตกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวของจังหวัดมหาสารคาม ในรูปแบบเกษตรครบวงจร สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและตระหนักถึงการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา (Zero Burn) ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งเสริมเกษตรกรลดการเผาตอซังข้าว และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรในการอัดฟางข้าว เพื่อใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและทำให้เกษตรกรเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการลดโลกร้อนด้วยการไม่เผาตอซังข้าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในอนาคต โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 400 คน

ที่มา:FB มหาสารคาม 

แสดงความคิดเห็น