กกต.เคาะ เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 อาทิตย์ 22 ธ.ค. 62

วันที่ 25 พ.ย. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7  ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 62 และผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. พ.ศ. 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค. ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

แสดงความคิดเห็น