สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น แถลงเงิน400ล้านหายจริง !

ด่วนที่สุด ! ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ออกแถลงการณ์ผลตรวจบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ พบพิรุธชัดเจนมีเงินในบัญชีเหลือ 79,714 บาท ขณะที่เอกสารรายงานผลดําเนินงานสหกรณ์ฯปี 2562 ระบุบัญชีดังกล่าวมีเงินเหลือ  431,941,784.59 บาท มอบฝ่ายกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา คาดมีการยักยอกเงินออกไปในปี 2554

ภายหลังจากที่นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นพร้อมด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 ได้เดินทางไปตรวจสอบบัญชีเงินฝากประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาดินแดง เลขที่บัญชี 144-101918-9 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 ที่ผ่านมา

ล่าสุดในช่วงค่ำวันที่ 27 ..นายอนุศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ 4 ..2562 และชี้แจงผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์ฯที่สงสัยว่าจะมีการยักยอกเงินออกไปจำนวน  400 ล้านบาท

แถลงการณ์ระบุว่า ตามที่ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด โดย ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ได้เสนอให้มีการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อบังคับข้อ 62 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวจากการกรณีผู้แทนสมาชิกได้สอบถามในที่ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่  19 ต.ค. 62 ที่จังหวัดหนองคาย ว่ามีเงินในบัญชีเงินฝากประจําของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด หายไปกว่า 400 ล้านบาท จริงหรือไม่

คณะกรรมการสหกรณ์ฯได้ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ขอเปิดประชุมใหญ่พบว่าเป็นไปตาม ข้อบังคับ ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติกําหนดเปิดประชุมใหญ่ วิสามัญขึ้นในวันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น (KICE)  จึงเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน สมาชิกที่มีความ ประสงค์เข้ารับฟัง หรือสังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมได้แต่ไม่มีค่าตอบแทนให้ ทางคณะกรรมการสหกรณ์ฯจะดําเนินการจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้บริการสมาชิก

“คณะกรรมการดําเนินการได้ตระหนักในความรับผิดชอบ หลังจากทราบข้อมูลจาก ผู้แทนสมาชิกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 และในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผมเข้ารับตําแหน่งประธานคณะกรรมการฯได้เสนอที่ประชุมให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยมีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากประจําธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัดเลขที่บัญชี 144-101918-9” แถลงการณ์ระบุ

แถลงการณ์ระบุอีกว่า คณะกรรมการมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการลงไปขอดูใบแจ้งรายการบัญชีฝากประจํา (STATEMENT)  บัญชีดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้ไปที่ธนาคารและขอรับ (STATEMENT) ซึ่งเมื่อได้รับแล้วได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือปรากฏว่า มีเงินจํานวน  79,714.16 บาท ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 31/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ระบุยอดเงินฝากประจําบัญชีดังกล่าวว่ามีเงินคงเหลือ  431,941,784.59 บาท นั้นก็ แสดงว่ามีเงินหายไปจํานวน  431,862,070 บาท และจากรายงานประจําปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่นจํากัด ปี 2561 หน้า 50 ระบุมีเงินฝากประจํา 427,136,498.98 บาท

แถลงการณ์ระบุว่า กรณีดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่า สหกรณ์น่าจะเกิดความเสียหาย เพราะมีการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด คณะกรรมการฯจึงได้มีมติดําเนินการตามข้อบังคับที่ 104 มอบฝ่ายกฎหมาย ดําเนินการร้องทุกกล่าวโทษหาตัวผู้กระทําความผิดดังกล่าวมาดําเนินการ ตามกฎหมายทั้งคดีความอาญา คดีความแพ่ง และวินัยของข้าราชการต่อไป  โดยกรณีดังกล่าวน่าจะ มีการยักยอกทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งรายละเอียดจะได้มอบให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯชี้แจงให้ชัดเจนในที่ประชุมใหญ่วิสามัญต่อไป

แถลงการณ์ระบุว่า คณะกรรมการดําเนินการได้เตรียมการวางแผนแก้ปัญหาทุกวิถีทางจะไม่ให้กระทบต่อการดําเนินการของสหกรณ์ฯ และไม่ให้กระทบต่อการปันผล เฉลี่ยคืนของสมาชิก สหกรณ์ฯยังคงดําเนินการไปตามปกติ มีความมั่นคง และฝากเรียนทุกท่านอย่าได้ตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และในโอกาสนี้ขอแจงข่าวดีคณะกรรมการดําเนินการพยายามหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยตํ่า และคํานึงถึงอุดมการณ์ของสหกรณ์จึงมีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก 7.00 บาท ให้ลดลงเหลือ 06.75 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก และจะมี โครงการอื่น ๆ ตามมาอีก เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด เป็นที่พึ่งของพี่น้องเพื่อนครู และมวลสมาชิกให้พวกเราอยู่ในสังคมได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีต่อไป คณะกรรมการดําเนินการทุกคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

แสดงความคิดเห็น