ปลื้มปีติ! บัณฑิตจีน มข. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรมสมเด็จพระเทพฯ

บัณฑิตชาวจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยความรู้สึกปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของชาวจีน

เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Ziwei Yin บัณฑิตชาวจีน คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยความรู้สึกปลื้มปีติ เมื่อมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นที่รักและเคารพของชาวจีน เนื่องจากพระองค์ทรงรักใคร่และผูกพันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างมาก โดยเสด็จ ฯ เยือนครบทุกมณฑลของจีน ทั้งยังทรงศึกษาภาษาจีน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง จนได้รับพระสมัญญานาม “ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน” จากการที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนมาอย่างแน่นแฟ้นต่อเนื่องยาวนาน ประชาชนชาวจีนจึงรักและเทิดทูนพระองค์

Ziwei Yin เผยว่า “ฉันรู้สึกปลื้มปีติและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ ไม่ใช่เพียงฉันที่รักพระองค์ เมื่อครั้งพบ ประธานาธิบดีองค์กรนักศึกษาจีน และท่านทูตจีน ณ สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย ทุกคนต่างรักและเทิดทูน พร้อมกล่าวยกย่องพระองค์ท่านซึ่งเป็นแบบอย่างด้านการทรงงานอย่างขยันขันแข็ง และงานทางด้านการทูตต่าง ๆ ตลอดจนเล่าความประทับใจในการเสด็จเยือนประเทศจีนแต่ละครั้ง ชาวจีนเราจึงรักและเทิดทูนพระองค์มาก พระองค์ยังสามารถพูดและเขียนภาษาจีนได้ และทรงสนพระทัยและศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง พระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนมาอย่างแน่นแฟ้นต่อเนื่องยาวนาน นั้นมีความหมายสำหรับฉันมากในฐานะนักศึกษาจีนที่นี้ค่ะ”
 Ziwei Yin กล่าวต่อว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทำให้มีโอกาสนี้ ตลอดระยะเวลาการศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่ดีมาก นอกจากสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี ฉันยังมีโอกาสได้พบเพื่อนต่างชาติหลายคนซึ่งได้เปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากความเป็นนานาชาติในสถานศึกษาแห่งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์มาก เพราะฉันตั้งใจจะทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต”
ที่มา:https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0017798&l=th
แสดงความคิดเห็น