ขอนแก่นประกาศกร้าว!ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

รองผู้ว่าฯนำชาวขอนแก่น พร้อมใจประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ แสดงจุดยืนไม่ทนต่อการทุจริต

ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น . นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น นำชาวขอนแก่นร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและร่วมทำกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2562 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธ.ค.ของทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 1,000 คน

นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการที่ชาวขอนแก่นทุกคนได้พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งในวันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดจึงร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงของพื้นที่ที่ร่วมกับประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

“วันนี้จังหวัด ได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลขึ้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของซาวขอนแก่นที่ไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย เป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ที่ผ่านมาสังคมไทยยังมีการยอมรับการทุจริต”.

รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า สำคัญที่สุดคือการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งการที่ไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตนได้อย่างชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม เป็นนโยบายหลักด้านที่ 12 ที่ต้องแก้ไขโดยมีการพัฒนาปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่ขนานไปกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปประเทศที่ครอบคลุม และรอบด้านอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น