มข.คว้ารางวัล คุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ ปี’62 เดินหน้าบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ม.ขอนแก่น คว้ารางวัลคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ(ITA)ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2562  โดยการเปิดเผยเอกสาร มุมมองของบุคลากรภายใน – ภายนอกและประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น” และพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือ ITA Awards โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผวจ.จ.ขอนแก่นเป็นประธานในงาน ในการนี้ผศ.นพ.ธรา  ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรางวัลดังกล่าว มีผู้เข้ารับรางวัลเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีกล่าวว่า  ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทย เป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ที่ผ่านมาสังคมไทยยังมีการยอมรับการทุจริต รวมทั้งการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน จนไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนอย่างชัดเจน

“รัฐบาลเห็นความสำคัญและกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรมเป็นนโยบายหลักด้านที่ 12 ที่ต้องแก้ไข โดยมีการพัฒนาปรับปรุง และ จัดให้มีกฎหมายต่างๆรวมทั้งให้การป้องกันการปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกๆด้าน  ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้มีการตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดขอนแก่น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่  นอกจากนี้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประเด็นสำคัญคือการสร้างการรับรู้และต้องช่วยกันอย่างจริงจัง เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อไปในอนาคต” นายปานทอง กล่าว

ผศ.นพ.ธรา  ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า “ปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ      โดยเกณฑ์ในการรับรางวัลประกอบด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่ การเปิดเผยเอกสาร มุมมองของบุคลากรภายใน และ มุมมองของบุคลากรภายนอกและประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้ามาใช้บริการขององค์กร ฉะนั้นการประเมินของ ITA เป็นการประเมินอย่างรอบด้าน ไม่ได้เป็นการประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากเอกสารหรือหลักเกณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นการแสดงความเห็นของทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก  ฉะนั้นการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และ การันตีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลครั้งนี้จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในเส้นทางนี้ต่อไป และในปีถัดไปก็จะพัฒนาเกณฑ์ให้ไม่ไปต่ำกว่านี้ ”ผศ.นพ.ธรา  กล่าว

ในการจัดงาน ณ จังหวัดขอนแก่น ปีนี้ หน่วยงานที่ได้รับ รางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  (ITA Awards) มีทั้งหมด 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เทศบาลตำบลซำสูง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลโคกสูง เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลบ้านค้อ เทศบาลตำบลแวงใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม และจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น