เยี่ยมชมสมาร์ทซิตี้ขอนแก่น เยือนสมาร์ทฟาร์ม ขานรับไทยแลนด์4.0

4 หน่วยงานใหญ่เยี่ยมชมโครงการเมืองอัจฉริยะ พร้อมเยือน Smart Farm โครงการฯนำร่อง ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสวน-ไร่ โดยความร่วมมือ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบาย Thai Land 4.0 

12 ธันวาคม 2562 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ และบุคลากรสำนักงานสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดศ.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อันจะส่งผลต่อความร่วมมือรวมถึงการกำหนดแผนงานโครงการลงทุนต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาตต่อไป

ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Smart Farm เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบาย Thai Land 4.0 โอกาสนี้ได้นำคณะลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน สวนตาอาดและไร่เบญจทิพย์ อำเภอกระนวน ซึ่งถือเป็น โครงการฯนำร่อง ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสวนและไร่ โโยความร่วมมือ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

แสดงความคิดเห็น