เตรียมดันผ้าไหม “สุขกระเสริม” โชว์งานประชุมผ้าไหมมัดหมี่โลก ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพส.ค.63

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่น และ อบต.ท่ากระเสริม ประชาคมร่วมกับชุมชนตำบลท่ากระเสริม จัดทำแผนพัฒนาหม่อนไหม ในชื่อตรา “สุขกระเสริม” โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงในงานประชุมผ้าไหมมัดหมี่โลก ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม 2563

ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ นางสาวพิมลรัตน์  เมธินธรังสรรค์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น และ นายนิคม  กลางหนองแสง นายก อบต.ท่ากระเสริม ประชุมประชาคมร่วมกับชุมชนตำบลท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ กล่าวว่า “นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งหวังพัฒนาชุมชนตำบลท่ากระเสริม ให้เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนา โดยให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าร่วมกัน (CSV) ทั้งสำนักบริการวิชาการ มข. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม และชุมชนต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้ทำประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาไปด้วยกัน”

นายนิคม  กลางหนองแสง นายก อบต.ท่ากระเสริม กล่าวว่า “ตำบลท่ากระเสริมจะมีกลุ่มที่เข้มแข็ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มฝรั่ง “กระเสริมสุข และกลุ่มผ้าไหม “สุขกระเสริม” ฝรั่งกระเสริมสุข ถือว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง สามารถส่งขายให้ห้างสรรพสินค้า Top Supermaket  ส่วนผ้าไหมสุขกระเสริม เป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพ มีลายประจำที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบล คือ “ลายมะกล่ำตาควาย” ยังประสบปัญหาขายได้ในราคาต่ำ จึงอยากให้ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนไหม และ มข. ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมสุขกระเสริมด้วย

ผลจากการประชุมคมหมู่บ้าน มีความเห็นร่วมกันว่า ตั้งเป้าหมายผลิตผ้าไหมครบวงจรเพื่อแสดงในงานประชุมผ้าไหมมัดหมี่โลก ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในเดือนสิงหาคม 2563 โดย 1) ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการปลูกหม่อนในแปลงปลูกหม่อนกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงไหม  2) พัฒนามาตรฐานการสาวไหมให้ได้เส้นใยมาตรฐาน 3) พัฒนามาตรฐานการผลิดไหมให้ได้ตรานกยูงพระราชทาน 4) พัฒนาลายให้เป็นลายสากล เช่น ลายแคนแก่นคูน 5) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผ้าไหม “สุขกระเสริม”

แสดงความคิดเห็น