EIC ชี้!คนไทย รายได้และรายจ่ายลดลง เป็นหนี้มากขึ้น การออมลด เปราะบางทางการเงินมากขึ้น

SCB EIC วิเคราะห์เศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทยอยู่ในสภาวะซบเซา ทั้งรายได้และการใช้จ่าย พาเหรดลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ชี้หนี้เพิ่มขึ้น อัตราการออมลดลง กันชนทางการเงินมีน้อยลง ชี้รัฐยังต้องช่วยประคองกลุ่มเปราะบาง

“เว็บไซต์ voicetv” รายงานว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EIC เปิดเผยบทวิเคราะห์ เรื่อง “5 ข้อค้นพบสะท้อนภาวะซบเซาของเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทย จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมล่าสุด” โดยระบุว่า จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือนไทย (Household Socio-Economic Survey หรือ SES) ซึ่งจัดทำด้วยการสำรวจครัวเรือนจำนวนกว่า 4 หมื่นครัวเรือนในทุก ๆ 2 ปี โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

อีไอซีนำเอาข้อมูลล่าสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี พบว่ามี 5 ข้อค้นพบน่าสนใจที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ>>https://www.voicetv.co.th/read/72OY8bFRN

แสดงความคิดเห็น