สกสว.ชื่นชม มข.!โชว์ผลวิจัยจิ้งหรีดGAP ในรอบ6เดือน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ สกสว.ชื่นชม มข.โชว์ผลทำงานวิจัยจิ้งหรีดปลอดภัย ในรอบ 6 เดือนแรก ที่บ้านแสนตอ และบ้านฮ่องฮี แนะเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานส่งออกตลาดโลก

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผอ.สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.มข.) หัวหน้าโครงการการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย หรือ GAP ให้การต้อนรับ รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้ประสานงานชุดโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรสมัยใหม่ และ ดร.นงพงา แสงเจริญ จาก สกสว. ผู้สนับสนุนงบประมาณวิจัยฯ มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก

ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด และเยี่ยมชมฟาร์มที่ได้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: หรือ GAP) สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านมีผู้ได้รับรอง GAP 21 ราย มากที่สุดในประเทศ โดยนายเพ็ชร วงศ์ธรรม ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด บ.แสนตอ พร้อมสมาชิกพาคณะเยี่ยมชมฟาร์ม หลังจากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นการจัดการฟาร์ม มีคณะนักวิจัยและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น หรือ MBA ผศ.ดร.เกษม นันทชัย อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ จาก MBA ดร.นยทัต ตันมิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว และ ดร.ปนัดดา อุตรนคร คณะเกษตรศาสตร์ มข. นอกจากนี้ได้ร่วมหารือกับผู้ประกอบการแปรรูปจากจิ้งหรีด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม (สสว.) ศูนย์ขอนแก่นถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดในอนาคต

ในวันที่ 18 ธันวาคม คณะได้ลงพื้นที่บ้านฮ่องฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พื้นที่เป้าหมายอีกแห่งของโครงการฯ ในการติดตามงานความก้าวหน้า ร่วมพบปะกับนางอรวรรณ วอทอง หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านฮ่องฮี พร้อมสมาชิกฯ ซึ่งกลุ่มฯ ได้รวมกันยื่นกู้ ธกส.เพื่อมาลงทุนปรับปรุงฟาร์ม  และเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะยื่นเอกสารต่อปศุสัตว์จังหวัดเพื่อขอรับการตรวจรับรอง สำหรับกลุ่มฯ นอกจากเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วยังทำการแปรรูปข้าวเกรียบจิ้งหรีด น้ำพริกจิ้งหรีด ปั้นขลิบจิ้งหรีด จิ้งหรีดอบกรอบ จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ ของ สกสว.ในครั้งนี้ รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ จาก สกสว.ได้ชื่นชมและให้ความเห็นว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการได้อย่างก้าวกระโดด เพราะหัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ และเป็นช่วงเวลาของตลาด “จิ้งหรีด” ที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพสูง

แสดงความคิดเห็น