กสศ.เดินหน้าช่วยเด็กอนุบาลยากจน1.5 แสนคนให้เรียนหนังสือ

กสศ. เดินหน้าช่วยเด็กอนุบาลยากจนพิเศษ 1.5 แสนคนทั่วประเทศ หลัง กมธ.งบประมาณ คืนงบ กสศ. 1.9 พันล้านบาท พร้อมขยายผลเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในปี 63 สามารถช่วยเด็กเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา อนุบาล – ม.ต้นได้ราว 9 แสนคน

“เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ” รายงานว่า นายสุภกร  บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) กล่าวว่า จากการที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบการขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของกสศ. จำนวนกว่า 1,937 ล้านบาท จำแนกเป็น งบประมาณตามแผนการใช้เงินฯ จำนวน 1,637 ล้านบาท และทุนประเดิมในส่วนที่ยังได้รับไม่ครบ  จำนวน 300 ล้านบาท

สำหรับการเพิ่มงบประมาณดังกล่าว เป็นการปรับเพิ่มให้ กสศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 (5,496 ล้านบาทเศษ) ในปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ>>https://www.thansettakij.com/content/normal_news/418279?fbclid=IwAR2O1RRpoCog6tei5iSXcBNss_0Gi1BRzI4SQ9lqgv_6yOsQa91yMJ92klk

แสดงความคิดเห็น