กาฬสินธุ์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชุบชีวิตเกษตรกรกลางทุ่งแล้ง

เกษตรกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ้มได้ หลังโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขุดบ่อบาดาลลึก 62 เมตรให้พื้นที่กลางทุ่งแล้งเกือบ 100 ไร่ มีน้ำเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

เว็บไซต์ “สยามรัฐ ออนไลน์” รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการประกอบอาชีพของเกษตรกร ต.หัวหิน และ ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก เขตรอยต่อกับ ต.เว่อ อ.ยางตลาด โดยพบว่าเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ได้มีการปรับตัวเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำ ทั้งน้ำประปาใต้ดินบนดิน และน้ำที่เหลือในบ่อ ที่ได้จากการกักเก็บน้ำฝน เพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างประหยัด เพื่อให้ข้ามพ้นหน้าแล้งไปได้

นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็กกล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ พบว่าชาวบ้าน และเกษตรกรในกลุ่มที่ประกอบอาชีพปลูกพืชผักเพื่อการค้า หรือการยังชีพ มีการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะน้ำที่กำลังขาดแคลน โดยลดพื้นที่การเพาะปลูก ปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย

อ่านต่อ>>https://siamrath.co.th/n/126880

แสดงความคิดเห็น