ราชมงคลขอนแก่นพร้อมขับเคลื่อนยุวชนอาสา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเข้าร่วม เปิดตัวแคมเปญ “ยุวชนสร้างชาติ” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูประบบการเรียนรู้สร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

13 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดตัวแคมเปญ “ยุวชนสร้างชาติ” ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 500 คน จาก 7 มหาวิทยาลัยฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธิ์ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ์ สกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้รับผิดชอบ 6 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม บ้านข้ามหลาม อ.กมลาไสย (ผศ.ดร.อังคณา เจริญมี อ.ดร.ปาริชาติ กินรี อ.พรเทพินทร์ สุขแสงประสิทธิ์) 2.การพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านจันทร์ส่องหล้า อ.ห้วยเม็ก(อ.ดรเครือวัลย์ มาลาศรี) 3.การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่เห็ด อ.ห้วยเม็ก (อ.ดร.ประสิทธิ์ วิจัย) 4.การพัฒนาศักยภาพกลุ่มถั่วตัด บ้านน้อยนางนวล อ.ห้วยเม็ก(อ.ดร.ณภัทร อินทนนท์) 5.การพัฒนาศักยภาพกลุ่มทำขนมกล้วยฉาบ บ้านโนนรัง อ.กมลาไสย 6.การพัฒนาศักยภาพกลุ่มน้ำปลาร้าปรุงรส อ.เมือง (ผศ.เอกสิทธิ์ เซ็นหอม)

แสดงความคิดเห็น