พร้อมจัดทั้งอำเภอ‘บ้านแฮด’เตรียมจัดงาน “มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 7 ก.พ. 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น

วันนี้ (22 มกราคม 2563) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายอนันตพงศ์ ปีนะเก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด เป็นประธานการประชุม โดยความร่วมมือระหว่างโครงการวิจัยท้าทายไทย: Fluke Free Thailand สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด (พชอ.) ร่วมดำเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮด

การประชุมในวันนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน ในการจัดงานมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น ซึ่งการประชมรคั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2563) โดยในงานมหกรรมฯ ดังกล่าวจะมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้นวัตกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีโดยเครื่องอัลตร้าซาวด์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี การจัดนิทรรศการให้ความรู้การป้องกันกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และกิจกรรมการออกร้านนิทรรศการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่

บ้านแฮดโมเดล เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำงานการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างอย่างยั่งยืน มีการร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับปฐมภูมิ คือ การสร้างเกราะป้องกันการเกิดโรค ระดับทุติยภูมิ คือการเฝ้าระวังคัดกรองลดปัจจัยในการเกิดโรค และระดับตติยภูมิ คือการแก้ไขปัญหารักษาเยียวยาลดความสูญเสียของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน โดยผ่านการขับเคลื่อนจากศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด (พชอ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชนในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น