ขอนแก่นเริ่ด!เมืองต้นแบบTODมหานครแห่งนวัตกรรม-การแพทย์

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ 2  ต่อจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เลือกให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา TOD ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้”

ขอบคุณภาพจากSky drone(http://sky.nat.in.th)

นายเริงศักดิ์ ทองสมผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า
ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพหลายด้าน ทั้งเป็นศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอีสาน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างหลากหลาย มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสาร สถานีรถไฟก็อยู่ในย่านใจกลางเมือง สะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง และยังจะมีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเพิ่มเติมอีกหลายเส้นทาง รวมถึงมีภาคประชาสังคมที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง

ภาพจากwww.bltbangkok.com

ด้วยเหตุที่ขอนแก่นมีศักยภาพในหลายด้าน เช่น การเป็นศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแผนการพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับชาติจนถึงระดับนานาชาติ ตำแหน่งที่ตั้งมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอีสาน อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ – ใต้ (NSEC) การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มีความหลากหลาย มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธาร-ณูปโภคและการสื่อสาร

ภาพจากwww.bltbangkok.com

ประกอบกับสถานีรถไฟขอนแก่นตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายขอนแก่น (บ้านไผ่) – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-โคราช-หนองคาย และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น และภาคประชาสังคมมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง

อ่านต่อ:https://www.bltbangkok.com

แสดงความคิดเห็น