ที่แรกของประเทศ งานวิจัยมข.พบ!‘แมลงกินขยะ’มุ่งลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรฯ มข.จับมือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแมลงอย่างจริงจัง เปิดโรงเรือนต้นแบบศึกษาวิจัยแมลงกินขยะอินทรีย์ (Black Soldier Fly) เพื่อขจัดขยะจากโรงงานแปรรูปอาหาร ต่อยอดเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงผลิตอาหารสัตว์ และเพิ่มมูลค่าสร้างประโยชน์ด้านอื่นในอนาคต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ ร่วมมือทางวิชาการและร่วมลงทุนกับบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) จัดทำ “โรงเรือนต้นแบบวิจัยและผลิตแมลงอุตสาหกรรม”แห่งแรกของประเทศไทย ณ หมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านแมลง และการนำแมลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ในอนาคต แมลงกินขยะ หรือ Black Soldier Fly ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขาวิขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา โดยขยายผลจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์จริง

โครงการดังกล่าวเกิดจากกระบวนการผลิตในฟาร์ม โรงงานต่าง ๆ ของ เบทาโกรมีขยะอินทรีย์ปริมาณมาก ซึ่งใช้วิธีกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า สามารถนำขยะอินทรีย์มาให้ตัวหนอน Black Soldier Fly กำจัดได้ โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562  มีกำลังการผลิตตัวหนอนแมลงกินขยะอินทรีย์ (Black Soldier Fly) หรือแมลงวันลาย  จำนวน 3,000,000 ตัวต่อเดือน เมื่อใช้โรงเรือนเต็มกำลังการผลิตจะผลิตตัวหนอนได้ถึง 6,000,000 ตัวต่อเดือน

แมลงวันลาย (Black Soldier Fly) เป็นแมลงดีที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่นำโรค ไม่เป็นศัตรูพืช มีวงจรชีวิตเพียง 1 เดือน เมื่อออกไข่เกิดเป็นตัวหนอนจะกินขยะอินทรีย์ มูลสุกร ช่วยลดปริมาณขยะ (สัดส่วน:
การขจัดขยะอินทรีย์ 1 กิโลกรัม ใช้หนอนอายุ 5 วัน จำนวน 1,000 ตัว ในเวลา 18-20 วัน) ช่วงเป็นตัวดักแด้ก่อนเจริญเติบโตเป็นแมลงเต็มวัยเป็นช่วงที่มีมูลค่าทางโปรตีนสูง นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ได้ ส่วนมูลนำไปทำเป็นปุ๋ย

จะเห็นได้งานวิจัยดังกล่าวนอกจากช่วยควบคุมสิ่งแวดล้อม จะต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นแหล่งโปรตีนสูง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ นอกจากนี้ องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักของความสำเร็จ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งกลไกที่สนับสนุน และผลักดันงานวิจัยในมหาวิทยาลัย ตามคำกล่าวที่ว่า “จากหิ้งสู่ห้าง” เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น