มข.แก้จนหนุนเกษตรกรกาฬสินธุ์ ทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานGAP ทำเงินปีละ8ล้านบาท ชี้เป็นแหล่งอาหารในอนาคต

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯมข. ลงพื้นที่บ้านบ้านฮ่องฮี จ.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมเกษตรทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานGAP ทำเงินปีละ8ล้านบาทหมุนเวียนในชุมชน FAO ชี้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.มข.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการ สยปพ.มข. พร้อมด้วย อาจารย์วีระ  ภาคอุทัย อดีตที่ปรึกษา (สยปพ.มข.)  ผศ.เกษม  นันทชัย ผศ.สุวรรณา เนียมสนิท ทีมนักวิจัย พร้อมด้วยเกษตรกรชาวบ้านฮ่องฮี ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างอบอุ่นในการเยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีด สินค้าแปรรูปจากจิ้งหรีด สินค้าชุมชนอื่นๆอีกมากมายเช่น กลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบ  กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  กลุ่มจักสานก่องข้าว กลุ่มเน็ตโบว์ติดผม ที่บ้านฮ่องฮี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการ สยปพ.มข. และหัวหน้าโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้ามาสนับสนุนตั้งแต่ปี 2557 ภายใต้ชื่อโครงการแกไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่า “มข. แก้จน” โดยได้เข้ามาช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อที่จะมีอาชีพและรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งได้ลงพื้นที่ใน 2 อำเภอ 5 หมู่บ้านถือว่าประสบความสำเร็จ  ในส่วนของหมู่บ้านฮ่องฮีได้เข้ามาสนับสนุนภายใต้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สกสว. จิ้งหรีดเป็นอาหารรูปแบบใหม่ในอนาคต ที่คนภาคอีสานคุ้นชินมาอย่างยาวนานและชาวบ้านได้เลี้ยงมากว่า 10 ปีแล้วขณะนี้มีความพร้อมในการขอใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice หรือ GAP) โดยได้นำหลักวิชาเข้ามาช่วยทำให้ชุมชนได้มาตรฐาน GAP สู่ระดับสากล มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มในชุมชน การแปรรูป และการตลาด หลังจากที่ได้เข้ามาดูแลใน 6 เดือนที่ผ่านมาทางกลุ่มก็มีความสนใจที่จะยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านฮ่องฮีได้มีการนำร่องไปขายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงเกษตร ทบวง กรม และจังหวัด ในอนาคตเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของเกษตรปลอดภัยจากการแปรรูปที่เรียกว่า GMP ทำการตลาดและการรวมกลุ่มที่มีความแข็งแรงที่จะผลึกกำลังกับภาคีเครือข่าย พันธมิตรต่าง ๆ ที่ยกระดับกลุ่มชุมชนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล”

นางอรวรรณ วอทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด แมงสะดิ้งจิ้งหรีด บ้านฮ่องฮี หมู่ 14 อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ทางกลุ่มจะมีการปรับเปลี่ยนไปทีละส่วน เนื่องจากมรการใช้เงินทุนค่อนข้างสูง ตอนนี้ทางกลุ่มได้ยื่นกู้กับทาง ธกส. เพื่อนำมาปรับปรุงในเรื่องของโรงเรือนให้ได้ตรงตามาตรฐานทั้งความสะอาดของฟาร์ม ผู้เลี้ยงและผู้เยี่ยมชมฟาร์ม เมื่อผ่านมาตรฐาน GAP จะสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ขึ้นสู่มาตรฐาน GMP ของการแปรรูปอาหาร แต่ตอนนี้ทางกลุ่มกำลังประสบปัญหาทางด้านการตลาดที่พ่อค้าคนกลางเป็นคนกำหนดราคาจิ้งหรีด เกษตรกรไม่สามารถกำหนดเองได้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรขาดทุนจากการส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทำให้กลุ่มของเราต้องผ่านมาตรฐาน GAP ให้ได้เพื่อที่จะทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพ ความสะอาดเป็นที่ยอมรับซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายเองและสามารถกำหนดราคาขายโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มมีทั้งหมด 51 คน มีจำนวนบ่อเลี้ยง 872 บ่อ ยังมีสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วม 15 คน ที่เลี้ยงและขายจิ้งหรีดเอง ซึ่งรายได้ของจิ้งหรีด 872 บ่อ จะได้ 15 ตันต่อปี ส่งขายในกิโลกรัมละ 70-80 บาท มีเงินหมุนเวียนในชุมชน 8,000,000 บาทต่อปี ที่มีกำไรประมาณ 40 % ของการเลี้ยงจิ้งหรีด นอกจากนี้มูลของจิ้งหรีดก็สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยใส่แปลงผักแทนการใช้สารเคมีที่ทำให้ได้ผักที่ปลอดสารพิษได้อีกด้วย ”

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับกลุ่มเกษตรกรบ้านฮ่องฮี ว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนในชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ จนทำให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ในส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจิ้งหรีดที่ผมจะสานต่อความต้องการของชุมชนที่จะทำให้ก้าวไปอีกขั้นในคือเรื่อง มาตรฐาน GAP การติดตามขั้นตอนการกู้เงินของกลุ่ม และการประสานงานกับหลายภาคส่วนในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่จะนำไปต่อยอดให้ก้าวสู่ความเป็นสากล สร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพและการทำงานของชาวบ้านในชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสนับสนุนต่อยอดชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน  โดยผมจะเร่งการพัฒนาในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ชุมชนเติบโตพร้อมพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไป โดยยึดพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรัสไว้ ซึ่งจะทำให้คนชุมชน สังคมและประเทศมีความมั่นคงในชีวิต ภาครัฐพร้อมสนับสนุนเต็มที่ และต้องการให้ประชาชนจริงจัง ลงมือทำและศึกษาระบบการทำงานอย่างรอบด้าน ถ้าเป็นแบบนี้โครงการพัฒนาต่างๆจะไม่ล่มกลางคันแน่นอน เพราะประชาชนเอาจริง ภาครัฐก็หนุนเต็มที่

แสดงความคิดเห็น