การสร้างความมั่นใจในการประชาสัมพันธ์

อีกไม่นานการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะเริ่มขึ้นแล้วขณะนี้หลายหน่วยงานต่างก็เตรียมการที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง เชิญชวนคนไปเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนให้ไปเลือกตั้ง และเลือกคนดี มีความรู้ความสามารถ ไปทำหน้าที่บริหารงานในท้องถิ่นก็เริ่มมีการเตรียมการกันแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งครับที่มีหน้าที่ และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โอกาสนี้ผมใคร่อยากจะขอแนะนำ “วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง” ของผู้ที่จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ทำหน้าที่อย่างจริงจัง และ มีประสิทธิภาพ เท่าที่มีประสบการณ์พอที่จะประมวลได้เบื้องต้น ดังนี้

 

  1. “ท่านจะต้องรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี” ทั้งความหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 

  1. “เนื้อหาสาระของการเลือกตั้งท้องถิ่นท่านควรจะต้องรู้อย่างดีด้วย” ทั้งความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของผู้ที่จะมารับหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีหน้าที่อะไร จะต้องไปทำงานแบบไหน ประเภทใด

 

  1. “กลุ่มเป้าหมายก็เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ที่ท่านจะต้องรู้จักเป็นอย่างดี” โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ท่านจะไปบอกกล่าวให้เขาได้เข้าใจ ซึ่งเขา หรือเครือข่ายจะต้องไปทำหน้าที่ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

  1. “การรู้จักเลือกใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย” ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และความเหมาะสมในพื้นที่นั้นๆ

ซึ่งการรู้จักเลือกใช้สื่อ หรือช่องทางสื่อในการประชาสัมพันธ์นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งครับ

 

  1. พึงระลึกถึงเสมอว่า ในการทำงานประชาสัมพันธ์นั้น ให้ยึด “หัวใจของการประชาสัมพันธ์ คือ ต้องทำอย่างจริงจัง เปิดเผย ต่อเนื่อง” จึงจะได้ผลประสบผลสำเร็จ

 

  1. ประการสำคัญในการทำงานทุกชนิด หากมีความตั้งใจจริงเอาใจใส่ทุ่มเท เสียสละด้วยจิตวิญญาณของการที่อยากจะทำให้บ้านเมืองและสังคมดีขึ้นแล้ว

  โดยเฉพาะการยึดอิทธิบาท 4 คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นั่นคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จด้วยดีครับ.

……………………………

โดย…ธีระพงษ์  โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น