ขอนแก่นสุดยอด! ตั้งสภาองค์กรชุมชนนครฯแห่งแรกใหญ่สุดของประเทศ

เทศบาลนครขอนแก่น สร้างมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมของประชุาชน หนุนแกนนำ 61 ชุมชน จาก 95 ชุมชน และ 35 องค์กร สานพลังจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครแห่งแรกและถือเป็นสภาองค์กรชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อเป็นเครื่องใหม่ในการพัฒนาพื้นที่โดยการสนับสนุน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ประชุมเลือก “สุภฤกษ์ สุภธีระ” ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 4 นั่งประธานสภาฯคนแรกวาระ 4 ปี ปูทางการพัฒนาชุมชนจากฐานราก

เมือวันที่ 11 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนนครขอนแก่น โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ตัวแทนประธานชุมชนในเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1-4 และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 225 คน

นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งความสำคัญของชาวเทศบาลนครขอนแก่น สำหรับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนนครขอนแก่นนั้น หลายท่านคงสงสัยว่าซ้ำซ้อนกับการทำงานของเทศบาลหรือไม่ จึงขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของเทศบาลว่า เทศบาลฯอยู่ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แต่ในส่วนของสภาองค์กรชุมชนนครขอนแก่นอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พุทธศักราช 2551

ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนทั่วทั้งตำบล ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ทว่าบนความเป็นจริงเป็นการทำงานที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ความสำคัญของสภาองค์กรชุมชนเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ชุมชนชนเทศบาลนครขอนแก่นได้มีเครื่องมือทำงาน มีงบประมาณจาก พอช. ช่วยหนุนเสริมในการจัดกิจกรรม

นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

“หลายคนบอกว่าการตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อต่อรองกับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นหรือรองนายกฯ นั้นเป็นแนวคิดที่ผิดวัตถุประสงค์ ผมต้องเรียนว่าที่ผ่านมาท่านประธานชุมชนหรือพี่น้องเทศบาลนครขอนแก่นสามารถติชมการทำงานของคณะบริหารเทศบาลนครขอนแก่นได้โดยตรงอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ช่องทางสภาองค์กรชุมชนแม้แต่น้อย หากเริ่มต้นด้วยแนวคิดเช่นผมเกรงว่าการก่อตั้งจะบิดเบี้ยวผิดรูปและไม่ประสบความสำเร็จ”นายธีระศํกดิ์กล่าวและว่า

ทั้งนี้ หลังจากรวมตัวจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนนครขอนแก่นให้เป็นไปตามระเบียบ และมีคณะกรรมการฯ เทศบาลนครขอนแก่นโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จะมีหน้าที่ในการดำเนินการรับจดแจ้งและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนนครขอนแก่น เพื่อส่งเรื่องต่อให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) พิจารณาดำเนินการต่อไป

“ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้นำของนครขอนแก่นในเขตเทศบาลที่มีความเข้มแข็ง มีความเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจ และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการทำงานของสภาองค์กรชุมชนนครขอนแก่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และจะเป็นสภาองค์กรชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับแต่มีการก่อตั้งสภาองค์กรชุมชน”นายธีระศักดิ์กล่าว

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  225 คนจาก 61 ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด 95 แห่ง และมีผู้แทนองค์กรฯ 35 องค์กร ครบองค์ประชุมคือ ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของชุมชนที่มีตามพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน 2551 หมวดว่าด้วยการจดแจ้งจัดตั้งสภาฯ กำหนดไว้

จากนั้นที่ประชุมไคัมีมติที่ประชุมได้มีมติให้นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ประธานสภาฯ รองประธาน 2ตำแหน่ง เลขานุการฯ ผู้แทนที่ประชุมระดับจังหวัด 2 คน ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า

ดังนี้ นายสุภฤกษ์ สุภธีระ เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น  นางวิภาพร อุทโท รองประธานคนที่ 1 นายโสภณ น้อยสุวรรณ รองประธานคนที่ 2 นายโกสิทธิ์ ภูสอดสี ผู้แทนที่ประชุมระดับจังหวัด นางกัญญาณัฐ นครแก้ว ผู้แทนระดับจังหวัด

 

นายสุภฤกษ์ สุภธีระ เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นางฐิติรัตน์ อัครสุรีย์ และที่ปรึกษาได้แก่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายจิตติ เชิดชู นอกจากนี้คณะทำงานจะทำการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาเพิ่มเติมในภายหลัง

 

แสดงความคิดเห็น