ขอนแก่นเดินหน้า!ขจัดความยากจน-ลดเหลื่อมล้ำ ตั้งเป้า63ครัวเรือนภายในปี’63

ภาพ PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการหรือตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทจัดการประชุม เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาพ PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าาว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปี 2563 จังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรร 32 หมู่บ้าน 22 อำเภอ เป้าหมาย 63 ครัวเรือน หมู่บ้านละ 15 คน รวมครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 480 คน ได้รับการคัดเลือกจากครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม โดยใช้ข้อมูล TPMAP ระบบแฟ้มบ้าน (Thai People Map and Analytics Platform) เป็นตัวชี้วัดความยากจน

ที่มา:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

 

แสดงความคิดเห็น