มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการ“ASIAN NIR Symposium”สร้างความร่วมมือนักวิจัยในเอเซีย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIR ครั้งที่ 7 พร้อมด้วย อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร. ปภาวิน พขรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการ ฯ

ก่อนเริ่มประชุม ท่านประธานได้กล่าวเชิญชวนที่ประชุมยืนสงบนิ่ง ไว้อาลัย เหตุการณ์ เทอร์มินัล 21 จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ASIAN NIR Symposium ถูกจัดขึ้นโดยการหมุนเวียนของประเทศกลุ่มสมาชิกเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในเอเซียและนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ในวงการเยียร์อินฟราเรด เพื่อเป็นการส่งเสริมวงการ NIR ของประเทศไทย การประชุมวิชาการ ANS 2020 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยสาขาวิชา หลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ แสดงถึงความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

อีกทั้งยังแสดงถึงศักยภาพจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ศูนย์กลางการศึกษา ธุรกิจ การค้า การลงทุนตลอดจนความเข้มแข็งศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามและสร้างความประทับใจให้นักวิจัย นักวิชาการ จากต่างชาติประทับจในเวทีประชุมวิชาการครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น