หอการค้าขอนแก่นจับมือพันธมิตรจัดโครงการ YEC KK NEXT GEN หนุนแกร่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

หอการค้าขอนแก่นจับมือ พันธมิตร จัดโครงการ YEC KHONKAEN NEXT GEN 2020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้รอด หวังประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไป ยังผู้ประกอบการอื่นๆ ได้

นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  ธุรกิจหลักในเมืองขอนแก่นนั้น ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มี การขยายตัวตามการเติบโตของผังเมือง โดยมีจํานวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด ขอนแก่นอยู่ 130 คน และในปีนี้มีสมาชิกผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัด ขอนแก่นนั้นมากถึง 66 คน รวมแล้วมีจํานวนถึง 196 คน

“การจัดโครงการ YEC KHONKAEN NEXT GEN 2020 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ทายาทธุรกิจ ในจังหวัดขอนแก่น สร้างทัศนคติ วิสัยทัศน์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัย มีการนําความรู้ที่ได้ไป พัฒนาองค์กรและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสูงสุด รวมทั้งมีส่วนเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น และที่ สําคัญเพื่อสร้างพลังนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้มีจิตอาสาร่วมพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง”

นายสิริพัฒน์ อรรฆย์ศุภกุล ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า นอกจากการสนับสนุนเงินทุนให้กับลูกค้าแล้ว ธนาคารยังสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการมาอย่าง ต่อเนื่องไม่ว่าจะในสถานการณ์ดีหรือร้าย อย่างล่าสุดตอนนี้ที่มีเรื่องไวรัสโคโรนาระบาด ธนาคารก็ได้ออก มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ ธนาคารยังได้

ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา ผู้ประกอบการ SME ไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ SME จนเกิดเป็น เครือข่ายที่ดีและเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งสําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ ทําธุรกิจ SME เพื่อสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดขอนแก่นและประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยที่ผ่านมา ธนาคารมีการส่งมอบความรู้ผ่านการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ K SME CARE ซึ่ง เป็นโครงการอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้เข้า อบรม ที่ผ่านมาได้จัดอบรมไปแล้ว 25 รุ่น มีผู้ประกอบการเข้าอบรมทั่วประเทศกว่า 15,000 ราย ทั้งในกรุงเทพ และทั่วภูมิภาค เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการทําธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็ง เพื่อให้ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวในยุคที่ดิจิทัลก้าวเข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตสูงขึ้นในปัจจุบัน

การจัดโครงการ YEC KHONKAEN NEXT GEN 2020 ในครั้งนี้ ธนาคารได้ส่งผู้ประกอบการ SME ที่ ผ่านการอบรมจากโครงการ K SME CARE ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทําธุรกิจมาร่วมเป็นวิทยากรให้ ความรู้ อาทิ คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล เจ้าของธุรกิจ The Waffle คุณพาวิณ เพ็ชรตระกูล เจ้าของธุรกิจ Alcazar พัทยา คุณรสริน ชวถาวรเจริญ เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดสร้างแบรนด์ไทยในตลาดจีน เป็นต้น ด้วยหวังว่า ความรู้ที่ได้จากเรียนลัดจากเจ้าของธุรกิจตัวจริงจะสามารถสร้างประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติให้กับ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

 

แสดงความคิดเห็น