ขอนแก่นเดินหน้า!ปั้นแรงงานคุณภาพ ยกระดับสู่SME 4.0

ขอนแก่นเดินหน้าจัดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ พร้อมผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่ให้สามารถยืนหยัดบนโลกธุรกิจงได้อย่างยั่งยืน

ภาพ PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

วันที่ 25 ก.พ.63 ที่ห้องมงกุฎเงิน ชั้น2 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สำหรับการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญของนายกรัฐมนตรี เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข็มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ร่วมมือแก้ไขปัญหาการลดลงของผลิตภาพแรงงานและกำลังแรงงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 ขยายการให้บริการภาครัฐเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการSME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ผ่านกลไกการประสานความร่วมมือตามแนวทาง “ประชารัฐ” สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข็มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ภาพ PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการและพนักงานในสถานประกอบกิจการในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการดำเนินงานในกระบวนงานที่สำคัญ จำนวน 2 กระบวนงาน คือ การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต

ที่มาPRKHONKAEN

 

แสดงความคิดเห็น