ทน.ขอนแก่นเคาะ4มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

วันที่  27 ก.พ.63  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยที่ประชุมได้มีมติเพื่อเป็นมาตรการและการเฝ้าระวัง ดังนี้

1.การแจ้งแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูนักเรียน รวมไปถึงพี่น้องชุมชน ที่จะเดินทางไปอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในอาคารหน่วยงานของเทศบาลนครขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ต่อจากนั้นจะได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดในลำดับต่อไป พร้อมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
3.การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในอาคารหน่วยงานของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ต่อจากนั้นจะได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดในลำดับต่อไป พร้อมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.การประกาศระเบียบหรือคำสั่งให้กับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในกรณีที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยง (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดด้วยการใช้สติ ไม่ประมาท ไม่ตื่นตระหนก ตลอดจนการรับรู้หรือแชร์ข้อมูลจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ

ที่มา-ภาพ:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น