ซูเปอร์โพลชี้! ประชาชนกลัวไม่มีกิน มากกว่ากลัวติด’โควิด-19′

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)  ชี้ ประชาชน กลัวไม่มีกิน มากกว่ากลัวติด’โควิด-19’พบร้อยละ 1.9 เท่านั้นที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 บอกไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรน่ากลัว พอใจรัฐบาลแก้ปัญหาโรคระบาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การควบคุมโรคโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 1,302 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงปัญหาสุขภาพของตนเองหรือคนใกล้ชิดที่ติดต่อจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 พบว่า เพียงร้อยละ 1.9 เท่านั้นที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 รองลงมาหรือร้อยละ 30.7 ระบุ ไม่เกี่ยวข้องกัน และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.4 ระบุยังไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรที่น่ากลัว เมื่อถามถึงความใส่ใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโรคระบาด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.2 ระบุ รัฐบาลใส่ใจมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 25.2 ระบุปานกลาง ในขณะที่ร้อยละ 3.6 ระบุใส่ใจน้อยถึง ไม่ใส่ใจเลย

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.9 พอใจมากถึงมากที่สุดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการควบคุมโรค ระบาด ในขณะที่ร้อยละ 21.7 พอใจปานกลาง และร้อยละ 9.4 พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 กลัวปัญหาปากท้อง กลัวไม่มีจะกิน หากินขัดสน มากกว่า กลัวปัญหาโรคระบาด โคโรนา (โควิด-19) ในขณะที่ร้อยละ 22.6 กลัวโรคระบาด โคโรนา (โควิด19) มากกว่า

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า การตื่นตัวดูแลสุขภาพแต่ไม่ตื่นตระหนกเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าตื่นตระหนกเกิน เหตุเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าโรคระบาดเพราะอาจสร้างความเสียหายใหญ่หลวงและอาจจะซ้ำเติมความเสียหาย ความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่น ๆ ได้ ในเวลานี้ที่ควรเน้นในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ต่อสาธารณชนมีเพียง 3 อย่างที่ควรสื่อสารกับประชาชนต่อเนื่องคือ 1. หมั่นล้างมือ ไม่เอามือ ลูบหน้าปะจมูก อาบน ้าเมื่อกลับถึงบ้าน ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่มีคนหนาแน่น 2. ถ้ารู้สึกตัวไม่สบาย ควรรีบรักษาหาหมอตามปกติ และ 3. หน่วยงานต่างๆ ตื่นตัวยกระดับควบคุมโรคเหมือนที่กำลังทำอยู่ได้ สร้างความพอใจให้กับประชาชนแล้วจึงจะไม่ส่งผลกระทบซ้ำเติมปัญหาปากท้องและการทำมาหากินขัดสน

ที่มาสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ  www.superpollthailand.net

แสดงความคิดเห็น