‘TCDCขอนแก่น’แหล่งความคิดสร้างสรรค์-นวัตกรรมแห่งใหม่ของภาคอีสาน

TCDC ขอนแก่น   ศูนย์กลางการออกแบบและวัสดุของภาคอีสานและประชาคมอาเซียน เอาวัฒนธรรมไทย-อีสานมาพัฒนาต่อยอดสู่สากลด้วยการเป็น  Center of Isan’s Design Knowledge & Information  พิเศษสุดนำเอาศูนย์วัสดุอีสาน ซึ่งรวบรวมวัสดุท้องถิ่นของอีสาน และนำมาจัดแสดงให้ง่ายต่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ 20มีนาคม 2563 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาของการขยายบทบาทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) มายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบการเปิดสาขาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : Thailand Creative & Design Center (TCDC) ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค และเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ บุคลากรสร้างสรรค์ (Creative People) ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business) และพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Place) TCDC

ขอนแก่น จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นสาขาแห่งที่สองจากสาขาแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริการองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์

โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดตั้ง TCDC ขอนแก่น ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ด้วยรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นสำคัญอย่างไม้ไผ่มาใช้ในการตกแต่ง TCDC ขอนแก่น

ให้บริการใน 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ แหล่งรวมความรู้และฐานข้อมูล  เพื่อการพัฒนานักสร้างสรรค์ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย งานนิทรรศการและกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ บริการเหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาออกแบบ ศิลปะและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 46 คณะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ประกอบการ SME กว่า 80,000 ราย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน แหล่งรวมฐานข้อมูลวัสดุจากทั่วโลกและวัสดุท้องถิ่นอีสานเพื่อการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ ผ้าทอ ไม้ไผ่ เครื่องโลหะและดินเผา นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตวัสดุท้องถิ่นของไทยได้มีโอกาสเผยแพร่สู่ตลาดโลก ผ่านช่องทางเครือข่ายฐานข้อมูลวัสดุในต่างประเทศ 

ศูนย์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดการเชื่อมต่อกับภาคการผลิตจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและโครงการบ่มเพาะธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบบริการ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกลุ่มภาคการผลิต ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการ SME กว่า 80,000 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 1,300 ราย

แสดงความคิดเห็น