สถาบันมะเร็งท่อน้ำดี’เดินหน้า ขับเคลื่อน“ศรีสมเด็จโมเดล”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เดินหน้าลุยต่อเนื่องขับเคลื่อนงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ในโครงการ “ศรีสมเด็จโมเดล”

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นางสาวสุปราณี วรพันธ์ ผู้จัดการโครงการ CASCAP ภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมและหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด (ต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจากนางละอองเพชร พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานการประชุม

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการหารือแผนและรูปแบบการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอำเภอศรีสมเด็จ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในอำเภอศรีสมเด็จ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน มุ่งเป้าลดอัตราผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด

โดยนายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ได้รายงานสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของอำเภอศรีสมเด็จว่า “อำเภอศรีสมเด็จได้มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีสมเด็จ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมาทำงานบูรณาการขับเคลื่อนงานให้เดินไปพร้อมกันทุกภาคส่วน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ กำหนดแนวทางการดำเนินงานอยู่ด้วยกัน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันคัดกรองพยาธิ การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี การผ่าตัด ประคับประคอง และการสื่อสารสาธารณะ ปี 2563 เรามีพื้นที่เป้าหมายลงดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้ง 8 ตำบล ซึ่งขณะนี้ในหลายตำบลคณะทำงานได้ลงดำเนินการในพื้นที่แล้ว เราคาดหวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน และสามารถนำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการคัดกรอง และผลักดันผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาต่อไป ”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ หรือเรียกกันในชื่อ “โครงการอำเภอโมเดล” โดยมุ่งเน้นการลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับ โดยเน้นการรณรงค์และสร้างความตระหนักครอบคลุมทั้งพื้นที่ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจคัดกรอง คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรกในพื้นที่ดำเนินการเข้าสู่การผ่าตัดและเพิ่มอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่รับการผ่าตัดรักษาในพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งอำเภอศรีสมเด็จ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ทางสถาบันวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยร่วมมือกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้นำเอาโครงการวิจัยในการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชิวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลงให้เหลือน้อยที่สุด

การขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนั้น จะกระทำให้สำเร็จโดยภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลและต่อเนื่อง การจะดำเนินการแต่เพียงในโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพด้วยการตั้งรับเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพนี้ร่วมกัน จากต้นน้ำไปจนสุดปลายน้ำอย่างบูรณาการ ซึ่งก็คือ การกำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดการแพร่กระจายตามแหล่งน้ำ กำจัดพยาธิใบไม้ตับในสัตว์รังโรค จัดการอาหารให้ปลอดภัย เพิ่มภูมิคุ้มกันทางปัญญาแก่เยาวชน จัดการข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบสามารถติดตามได้ การคัดกรองและรักษาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น