คนอีสานกับการระบาดของไวรัสโควิด 19

วันที่17 มีนาคม 2563  อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “คนอีสานกับการระบาดของไวรัสโควิด 19” พบว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ประเด็นที่คนอีสานพึงพอใจมากที่สุด คือ การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่ประเด็นที่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการโดยรวมของรัฐบาล ในส่วนของมาตรการต่างๆ ที่อาจจะมีออกมาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้น คนอีสานส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วย กับมาตรการต่างๆ ดังนี้

ห้ามคนจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าไทย 30 วัน ห้ามจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวของผู้คนที่หนาแน่น กระจายหน้ากากอนามัยให้ซื้อได้ได้ง่ายและมีการจำกัดจำนวนซื้อต่อคนประชาชนทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อไปที่สาธารณะ สร้างโรงพยาบาลชั่วคราวสำหรับการรับมือผู้ป่วยจำนวนมาก และห้ามประชาชนออกจากบ้าน 14 วัน ในเมืองที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อ ประเด็นและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19และมาตรการต่างๆ ที่อาจจะมีออกมาเพื่อรับมือสถานการณ์ ท าการสำรวจระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 256จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,152 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด รายละเอียดเป็นดังนี้
1. ท่านรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

2.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าจะมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ4% ประกอบด้วยเพศหญิง ร้อยละ 56.9 และเพศชายร้อยละ 43.1 โดยมี อายุ 18-30 ปี ร้อยละ 11.2 อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 10.6 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.5 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 32.7 อายุ 51- 60 ปี ร้อยละ 18.4และอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.6
ด้านการศึกษา จบประถมศึกษา/ต่ำกว่า ร้อยละ 28.5 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20.7 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 17.4 ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 9.0 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 22.0 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 2.5
ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 37.8 รองลงมาผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป/ลูกจ้างสถานประกอบการ ร้อยละ 14.1 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/งานอิสระ ร้อยละ 11.6 พนักงานบริษัทและ
เอกชน ร้อยละ 10.8 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.7 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 8.9 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.0 และ อื่นๆ ร้อยละ 1.1
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 16.6 รายได้ระหว่าง 5,000-10,000บาท ร้อยละ 29.8 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 23.1 รายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 12.5 รายได้ระหว่าง 20,001-40,000 ร้อยละ 14.0 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไปร้อยละ 4.1

หมายเหตุ: นอกเหนือจากผลสำรวจซึ่งนำเสนอข้อมูลตามวิธีทางสถิติแล้วความคิดเห็นอื่นๆ ในผลสำรวจนี้เป็นความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น