ทน.ขอนแก่นสู้โควิด-19มอบเครื่อง‘ตรวจวัดอุณหภูมิ’ให้หน่วยงานในสังกัด30แห่งคัดกรองผู้ใช้บริการ พร้อมขยายผลอีก95ชุมชน

 เพิ่มความมั่นใจ!เทศบาลนครขอนแก่น มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดอินฟาเรด ให้หน่วยงานในสังกัดฯ30แห่งคัดกรองผู้มาใช้บริการ พร้อมขยายผลไปสู่ชุมชนทัั้ง 95 ชุมชน  สู้ไวรัสโควิด-19 

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งในที่ประชุมโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มีนโยบายเพื่อเป็นมาตรการและการเฝ้าระวัง ดังนี้1.ให้ทุกสำนัก/กอง จัดเวรยาม เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อในอาคารสำนักงาน โดยเฉพาะบริเวณผิวสัมผัส ทั้งช่วงเช้า และหลังเลิกงานเป็นประจำทุกวัน
2..ให้มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ประชาชนผู้มาใช้ และพนักงานเทศบาล ในจุดทางเข้าออกแต่ละอาคารสำนักงานของเทศบาล และหน่วยงานในสังกัดเทศบาล
3.ให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในอาคารสำนักงาน และหน่วยงานในสังกัดเทศบาล เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
4.การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย (ผ้า) ให้กับชุมชนและพนักงานเทศบาล จำนวนประมาณ 90,000 กว่าชิ้น ซึ่งเป็นการตัดเย็บจากพี่น้องชุมชนและจิตอาสา
5.การประกาศงดจัดกิจกรรมถนนฅนเดินขอนแก่น ในเสาร์ที่ 21 และ 28 มีนาคม 2563
6.การประชุมต่างๆ ที่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมชุมชนย่อยประจำเดือนนั้น ให้งดไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยจะให้สำนัก,กอง รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ประธานชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องชุมชนได้รับทราบต่อไป แต่ในส่วนของการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนั้น หากมีความจำเป็นจะต้องมีการประชุมเพื่อติดตามภารกิจงาน จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการตามประกาศของกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและคณะผู้บริหารเทศบาล ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดอินฟาเรด (แบบสแกนหน้าผาก) ให้กับแต่ละสำนัก/กอง ตลอดจนหน่วยงานสังกัดเทศบาล จำนวน 30 แห่ง ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล ,สำนักการคลัง ,สำนักการศึกษา ,สำนักการช่าง ,สำนักสวัสดิการสังคม ,สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,กองวิชาการและแผนงาน ,สำนักทะเบียนราษฎร์ ,ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,สถานีดับเพลิง จำนวน 4 สถานี (เมืองเก่า /หนองแวงตราชู /ศรีจันทร์ /ทุ่งสร้าง) ,ฝ่ายกิจการสภา ,ศูนย์ยานพาหนะ ,ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 / แห่งที่ 3 บ้านโนนชัย /แห่งที่ 5 บ้านหนองใหญ่ ) ,ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น ,โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ,ที่พักขยะโนนทัน , ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น , ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ , สถานธนานุบาลที่1 และ แห่งที่ 2 , ศูนย์ อปพร. , ห้องสมุดสวนดอกคูน , ห้องสมุดสวนรัชดา , ฝ่ายเทศกิจ และพิพิธภัณฑ์หนานหนิง เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานเทศบาลฯ ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นการเช็คความปลอดภัยเบื้องต้นและสร้างความเชื่อมั่น โดยจะมีการขยายผลต่อไปยังชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในลำดับต่อไป

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม 

แสดงความคิดเห็น