ขอนแก่นห้ามข้าราชการออกจากที่ตั้ง เปิดมือถือ24 ชม.พร้อมตั้งศูนย์เฉพาะกิจ รับมือวิกฤตโควิด -19

ผู้ว่าฯขอนแก่น ออกคำสั่งห้ามหัวหน้าส่วนราชการออกนอกพื้นที่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่อนุมัติให้ออกกนอกพื้นที่ ห้ามลาและต้องเปิดโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง หากจะต้องเรียกระดมบุคลากรเพื่อจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจให้ถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด  

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ขก.0017/2563 ให้หัวหน้าส่วนราชการ อยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสาถนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เรียนหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค โดยระบุว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดจองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบายได้กำหนดมาตรการดูแลระยะเร่งด่วน ด้านการป้องกันโรค/สุขภาพสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ห้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2563 นายกรัฐมนตรีแถลงจะประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 นั้น เพื่อให้รปฎิบิตการราชการเป็นไปตามนโยบานรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการดังนี้

1.ให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นอยู่ปฎิบัติราชการในพื้นที่เพื่อติดตามกมรแพร่ระบาดของสถานการณทือย่างใกล้ชิด โดยการเปิดโทรศัพท์มือถือให้สามารถติต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภายในวันที่ 25 มี.ค.2563 เวลา 14.00 น.เป็นอย่างช้า

2.ไม่นอนุมัติหรือนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งข้ราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดบลาหรือ เดินทางออกนอกพื้นที่จ.ขอนแก่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯและการประกาศใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

3.ให้หัวหน้าส่วนราชการเตรียมความพร้อม อุปกรณืและอัตรากำลังของบุคลากรในสังกัดเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของจังหวัด หากมีความจำเป็นจ้องระดมกำลังเข้าร่วมศูนย์เฉพาะกิจที่จังหวัดตั้งขึ้น จึงเรียนมาถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด

 

แสดงความคิดเห็น