สั่งปิดสถานที่ราชการอุบลฯ 26มี.ค.-12เม.ย.รับมือ”โควิด19”

ผู้ว่าฯอุบลฯสั่งปิดสถานที่ราชการ 26มี.ค.-12เม.ย.ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส”โควิด19”

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดที่อบ 0017.3/ ว 2641 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว เรียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ ประธานหอการค้าฯ ประธานสภาอุตสาหกรรม นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.อุบลฯ นายเทศมนตรีนครอุบลฯ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ผู้ประกอบการ ห้างร้าน เอกชน

อ้างถึงประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.อุบลราชธานี เรื่องมาตรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 ลงวันที่ 18 มี.ค.63  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 3 /2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดอุบลฯฉบับที่ 5 /2563 ลงวันที่ 25 มี.ค.25639

ตามที่จังหวัดอุบลฯไม่ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.อุบลฯ เพื่อให้ข้าราชการทุกส่วนราชการทกอำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคประชาชนถือปฏิบัติ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดอุบลฯจึงได้ประกาศปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.- 2 เม.ย.2563 สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

แสดงความคิดเห็น