ราชมงคลรวมใจสู้ภัยโควิด-19ผลิตกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายมอบให้ทีมแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

นักวิจัยมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เร่งผลิตกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายมอบให้ทีมแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  นักวิจัยราชมงคลขอนแก่นเร่งผลิตกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)ตอบโจทย์การใช้งานของแพทย์ โดยอาจารย์ปริญญาวัตร ทินบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา คอ.บเชื่อมประกอบ อาจารย์มานพ ดอนหมื่น สาขาช่างกลโรงงาน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.ภูริพัส แสนพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดทำกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายมอบโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไปแล้วนั้น คณะผู้จัดทำได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ใช้งานเพื่อปรับรูปแบบและผลิตให้มีความเหมาะสมสะดวกแก่การใช้งาน

คณะผู้จัดทำซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์งานช่างที่คำนึงถึงความสะดวกความเหมาะสมของผู้ใช้งานคือแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ จึงมีการปรับแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อความเหมาะสมดังนี้ ลักษณะของกล่อง ใช้แผ่นอะคลิลิค หนา 3 มม. ราคาประมาณ 1,000 บาท/แผ่น มีขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 50 ซม. และส่วนบนของกล่องนั้น ได้ใช้กรรมวิธีการดัด เพื่อให้มีความลาดเอียง เหมาะกับระดับการทำงานสายตา (ถ้าเป็นกล่องเดิมที่ไม่ลาดเอียงจะมีการสะท้อนสายตาเป็นอุปสรรคการทำงาน) ในส่วนของการเจาะช่องวงกลมเพื่อให้แพทย์และผู้ช่วยแพทย์ได้สอดมือเพื่อทำหัตถการนั้น ขนาดช่องวงกลมประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม.

ในอนาคตทีมงานคิดต่อถึงการที่จะเพิ่มในส่วนของหลักการออกแบบเพื่อรองรับอุปกรณ์ห้องแรงดันติดลบ นับว่าเป็นความคิดต่อยอด ของคณาจารย์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อต่อยอดผลงานโดยแท้จริงและนี่คือผลงานที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง การนำหลักวิชาการ การประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้มาประดิษฐ์อุปกรณ์การแพทย์ในสถานการณ์ที่วิกฤต

แสดงความคิดเห็น